Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2011

Geografisk rörlighet, integration och uppsägningar – Ny avhandling om invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden.

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet visar nationalekonomen Maria Mikkonen hur nyanlända invandrares flyttningsmönster påverkar deras situation på arbetsmarknaden. Genom att undersöka faktorer som invandrares sysselsättningsgrad i olika kommuner, benägenhet att flytta och hur invandrare, i jämförelse med svenskfödda, påverkas av en uppsägning bidrar Mikkonens forskning till ny kunskap om invandrares förankring på arbetsmarknaden och hur integrationen av utrikes födda kan förbättras.

– Vi vet sedan tidigare att ett arbete är en av de viktigaste komponenterna för en lyckad integration. En fast förankring på arbetsmarknaden är inte bara samhällsekonomiskt positiv, utan framför allt oerhört viktig för den enskilde individen. Min forskning visar på stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller att snabbt få ett arbete för nyanlända invandrare. Ökad kunskap om dessa skillnader kan därför förhoppningsvis bidra till ökad sysselsättningsgrad för utrikes födda, säger Maria Mikkonen.

Mikkonens avhandling består av tre uppsatser som studerar flyktingar från forna Jugoslavien som kom till Sverige i början av 90-talet samt invandrare som blev uppsagda i mitten på 80-talet. Forskningen visar på att även om arbetslöshet och hög utbildning är faktorer som ökar benägenheten att flytta hos invandrare tycks inte en flytt påverka situationen på arbetsmarknaden i någon större utsträckning. Män som flyttat har i genomsnitt har t o m lägre lön än de som stannat kvar vid den undersökta periodens slut.

– Eftersom strategin att fördela nyanlända flyktingar över Sveriges alla kommuner inte tar tillräcklig hänsyn till chansen att få arbete har den inte heller lett till en minskad koncentration av utrikes födda i storstäderna. Nyanlända flyktingar som får bostad anvisad på en mindre ort väljer i stor utsträckning att flytta in till storstäderna. Och de som inte själva fått påverka sitt val av bostadsort och samtidigt hamnat i en region med låg sannolikhet att få arbete är de mest flyttbenägna. Och på samma sätt stannar de som fått arbete i högre grad. Ökad kunskap kring detta kan förhoppningsvis bidra till åtgärder som i sin tur ökar chansen för lyckad integration. Sådana åtgärder skulle exempelvis kunna vara att arbeta med både informationsspridning och ekonomiska incitament, säger Maria Mikkonen.

Avhandlingen visar också att invandrare som blir uppsagda drabbas hårdare än svenskfödda som blir uppsagda i termer av ökad ohälsa.
– I en strukturomvandling kommer några grupper att få bära kostnaden och det är viktigt att dessa grupper går att identifiera så att man kan sätta in extra åtgärder för att stötta dessa vid exempelvis stora varsel och uppsägningar, avslutar författaren.
Maria Mikkonen kommer ursprungligen från Norrköping. Forskarstudierna har bedrivits under handledning av professor Dominique Anxo, verksam vid Linnéuniversitet i Växjö. Maria Mikkonen arbetar idag på Arbetsförmedlingens Forskningsenhet i Stockholm.

Avhandlingen “Internal Migration, Labour Market Integration, and Job Displacement: An Ethnic Perspective” behandlas vid ett offentligt försvar tisdagen 3 maj, klockan 13.15. Disputationen äger rum i sal Weber, Hus K, Linnéuniversitet, Växjö. Opponent är professor Eskil Wadensjö, verksam vid Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Maria Mikkonen, telefon: 0709-547878 eller e-post: maria.mikkonen@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press, lupress@lnu.se, 0470-708267.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera