Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2011

Hot och våld mot SiS-anställda ökade förra året

Förra året ökade antal rapporterade vålds- och hotincidenter vid Statens institutionsstyrelse, SiS, med 11 procent. Det är på vuxensidan, inom LVM*, som ökningen skett. Antalet incidenter ökade från 142 år 2009 till 238 år 2010. LVM-vården som hade en mycket hög beläggning förra året har en målgrupp med särskilt vårdkrävande klienter med utagerande beteende.

Antalet rapporterade incidenter 2010 var 876, jämfört med 787 år 2009. För ungdomshemmen ligger antalet incidenter på nästan samma nivå som året innan. Här var incidenterna 638, vilket är en minskning med nio incidenter sedan 2009.

Sparkar, slag och tillhyggen vanligast
Verbalt hot är vanligaste rapporterade incidenten. Inom LVM skedde en markant ökning av hot med eller utan tillhygge. Antalet hot utan tillhygge ökade från 13 till 53 och hot med tillhygge ökade från 40 till 81. Inom ungdomsvården ökade hot med tillhygge något och hot utan tillhygge minskade något.

Vanligaste tillhyggena var inventarier, vassa föremål och glas. Vanligaste våldsincidenterna utan tillhygge var sparkar, slag eller liknande. Inom LVM rapporterades 79 incidenter med sparkar och slag och 32 med bett, blod och spott. På ungdomssidan var siffrorna 499 respektive 130.

Inom LVM var det psykisk obalans hos klienterna som utlöste de flesta incidenterna medan det på ungdomssidan var konflikter kring att den unge vägrade följa rutiner och ordningsregler.

Utsatt personal
Den största personalkategorin hos SiS är behandlingsassistenter och följaktligen är det också den mest utsatta gruppen för våld och hot. 175 personer fick någon form av psykisk skada, vilket är en ökning från 100 år 2009. 374 personer fick någon form av fysisk skada – det är en stor ökning från 2009 då antalet låg på 260 personer. Personer som fick grov fysisk skada ökade från 13 till 44 personer.

Säkerhetsarbetet skärptes
SiS har intensifierat arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet de senaste åren. Alla anställda utbildas två gånger om året i konflikthanteringsmodellen No power – No lose och en ny handbok i hur man arbetar med metoden är på gång. Vidare har SiS uppdaterat sin krisplan, arbetet med en kartläggning av särskilt utagerande klienter pågår och dessutom görs en kunskapsöversikt om hanteringen av hot- och våldssituationer. Under 2011 gör SiS dessutom en särskild satsning på missbruksvården. De fem LVM-hem som tar emot de mest krävande klienterna får extra stöd i form av bland annat ekonomiska resurser, metodutveckling och lokaler.

– Vi inom SiS ledning ser mycket allvarligt på det höga antalet incidenter. Vi måste arbeta på alla nivåer för att vår personal inte ska utsättas för skador i tjänsten. Siffrorna kommer inte som någon överraskning och vi har redan börjat arbetet med att vidta åtgärder, säger Nils Åkesson, utvecklingsdirektör på SiS.

SiS incidentrapportering är en del i arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav. Tillbud och händelser eller hot om våld mot personal ska dokumenteras och utredas.

*Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Kontaktinformation
Nils Åkesson, utvecklingsdirektör SiS, 08-453 40 85, 070-589 0459
Robert Stenbom, regionchef Norr, 018-610 19 51, 070-325 03 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera