Tema

En av tre har fått fråga om sex mot ersättning

En av tre flickor och en av tre kvinnor som vårdas på institution vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har någon gång fått frågan om ersättning eller byte av sexuella tjänster. Detta säger något om gruppens utsatthet och om det sociala sammanhang de befinner sig i.- Det finns ett samband mellan missbruk och prostitution eftersom prostitution kan vara ett sätt att finansiera missbruket, säger Anita Andersson, utredare vid SiS.

SiS har haft i uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. I dag lämnas slutrapporten till regeringen. Totalt har regeringen satsat drygt 210 miljoner kronor på 36 åtgärder under perioden 2008-2010. Uppdraget till SiS var en av de 36 åtgärderna.

Under 2010 uppgav 38 ungdomar (7 procent) av de 567 ungdomar som intervjuades med särskilda frågor i samband med inskrivning vid institution att de haft sex i utbyte mot någon form av ersättning. Detta motsvarade 12 procent bland flickorna och fyra bland pojkarna. Genomsnittsåldern för sex i utbyte mot ersättning var 15,5 år. De flesta på SiS ungdomshem hade mött sin köpare genom kompisar. Vanliga kontaktytor för ungdomar som säljer sex är annars internet och mobiltelefon. Pengar eller droger är den vanligaste ersättningen. Men mat eller tak över huvudet förekommer också som ersättning för sex.

Kartläggningen visade att det bland de vuxna var 37 klienter (sju procent) av 515 som haft sex i utbyte mot ersättning. Detta motsvarar 15 procent av kvinnorna och fyra procent av männen. De allra flesta mötet sin köpare på gatan eller genom kompisar.

En av tre fick fråga
Ungefär lika många som accepterade att sälja sex, det gäller både ungdomar och vuxna, fick erbjudande om att göra det men avböjde. Resultaten i SiS kartläggning visar alltså att de unga och vuxna som kommer till SiS institutioner lever ett utsatt liv och befinner sig i riskzonen för sexuellt utnyttjande. Pojkar som fått ett erbjudande accepterar det i större utsträckning än flickor. En av tre flickor såväl som en av tre kvinnor har någon gång fått erbjudande om sex mot ersättning. Båda grupperna, de som har sålt sex och de som avböjt sådana förslag, uttrycker stora hjälpbehov.

– Deras behov av hjälp på flera livsområden ställer krav på sammanhållna vårdinsatser. För SiS hade det varit önskvärt att kunna följa ungdomarna och klienterna genom hela vårdkedjan, säger Anita Andersson.

För SiS har projektet inneburit en ökad kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nära 400 personal inom olika kategorier från 16 ungdomshem och sju LVM-hem har fått vidareutbildning om sexualitet och sexuell hälsa. På många institutioner finns i dag samtalsgrupper om relationer, sexualitet, makt och våld och inte minst har samverkan och eftervårdsplanering med socialtjänsten stärkts. Unga och vuxna stannar längre i behandling, mår bättre och är mer motiverade till förändring.

SiS differentierar inte vården med hänsyn enbart till prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Personer med dessa erfarenheter kan finnas på alla institutioner eftersom mörkertalet är stort.

– Insatserna i projektet har därför utformats så att det ska kunna komma alla inom SiS till del, säger Anita Andersson.

Kontaktinformation
Anita Andersson, utredare FoU
08-453 40 98, 070-312 03 30
anita.andersson@stat-inst.se

En av tre har fått fråga om sex mot ersättning

 lästid ~ 2 min