Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2011

Problematisk lagstiftning kring polisens våldsanvändning

Polisens befogenhet att använda våld regleras av två olika lagstiftningar, som har olika utgångspunkter och delvis motsäger eller överlappar varandra. Johan Boucht har i sin avhandling analyserat dessa avsnitt närmare och diskuterar bland annat hur regelverken bör förstås tillsammans och hur regleringen kunde förbättras. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 4 mars.

Polisens befogenhet att använda våld regleras av två olika lagstiftningar, som har olika utgångspunkter och delvis motsäger eller överlappar varandra. Johan Boucht har i sin avhandling i straffrätt och offentlig rätt analyserat dessa avsnitt närmare och diskuterar bland annat hur regelverken bör förstås tillsammans och hur regleringen kunde förbättras. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 4 mars.

För kunna utföra sina samhälleliga uppgifter har polisen relativt omfattande befogenheter att ingripa i enskildas intressen och utöva våld mot enskilda och egendom. Samtidigt som effektiva befogenheter är nödvändiga för att inte polisen skall stå handlingsförlamad är det av central betydelse för rättssäkerheten i en demokratisk rättstat att denna maktutövning kontrolleras. Det är också viktigt för den polisiära verksamhetens samhälleliga legitimitet.

I svensk rätt bygger rättsgrunden för den polisiära våldsanvändningen dels på befogenhetsnormerna i polislagen, dels på reglerna om nödvärn och nöd i brottsbalken.
Johan Boucht har i sin avhandling noggrant analyserat och preciserat innehållet i dessa offentligrättsliga och straffrättsliga regler och även gjort en jämförande utblick på finsk och tysk rätt.

I sin analys visar han att de två regleringarna innehåller delvis motsägande och överlappande delar som skulle motivera lagstiftningsåtgärder. Även regleringen av polisens skjutvapenanvändning är problematisk och i behov av lagstiftningsåtgärder, menar Johan Boucht.

Han undersöker också hur de två regelverken, polislagen § 10 och brottsbalken kapitel 24, förhåller sig varandra när det gäller rättsligt ansvar och hur de ska tillämpas i en situation där en polisman har använt våld.

–    Frågan är intressant, eftersom det här handlar om regleringar som i utgångspunkten har olika syften, trots att de kan tillämpas i likartade situationer, säger Johan Boucht.

Slutligen tar han upp ett antal problematiska frågeställningar och diskuterar möjliga förändringar av regleringen. Bland annat diskuteras hur regleringen av s.k. rättfärdigande grunder bör konstrueras med avseende på polismän, huruvida polismän bör äga allmän nödvärnsrätt samt hur regleringen om polisiär skjutvapenanvändning bör vara utformad.

Avhandlingen utges av Iustus förlag [Ref 1].

För mer information, kontakta Johan Boucht, tel: +47 47 155 403 (Norge), ev 073-818 81 35 johan.boucht@jur.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera