Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2011

Litet utrymme för bildning i den svenska skolan

Går det över huvud taget att föra frågan om bildning i ett samhälle där förväntningar på kunskap är att den tydligt ska gå att mäta och där utbildningssystemet i allt högre grad utgår från ekonomiska premisser? I en ny doktorsavhandling i pedagogik har Mikael Segolsson studerat begreppet lärande med bildningstanken som utgångspunkt.

Den ensidiga och rationalistiska fokuseringen på mål och resultat i den svenska skolan har, enligt Segolsson, medfört att kunskapens giltighet många gånger avgörs genom frågor om vad den tjänar till, om den är mätbar eller om den är ekonomiskt effektiv.

Inställningen till kunskap bör, enligt Segolsson, omdirigeras från ytlighet och nyttotänkande mot ett synsätt där kunskap förbinds med förståelse och en förkroppsligad handlingserfarenhet grundad i omdöme och klokskap. En skola som vilar på bildningstanken öppnar för kreativitet, nyfikenhet och för att varje elev kan börja hos sig själv, i sin egen förståelse, för att sedan söka sig utåt för att möta andra perspektiv.

Arbeta för en bildande utbildning
Samtidigt hävdar Segolsson att det inte går att bortse från att utbildningssystemets grundläggande struktur bygger på att nå mål och en examen under en bestämd tid. Betyg ska sättas för att fungera som urvalsinstrument för att nå nya nivåer i utbildningssystemet. Av den anledningen klarar sig inte bildning utan utbildning och om bildningstanken ska få utrymme i skolans vardag måste detta börja med utgångspunkten att arbeta för en bildande utbildning.

Mikael Segolsson är född 1968 och uppvuxen i Karlstad. Han har en fil. lic. i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 2006 påbörjade han sin forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Handledare har varit professor Tomas Kroksmark, professor Jan Bengtsson och fil.dr Stephan Rapp.

Mikael Segolsson försvarar sin doktorsavhandling fredagen den 18 februari 2011 kl. 13.15 i sal Hb116 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Fakultetsopponent är professor Bernt Gustavsson, Örebro universitet.

Ladda ner Lärandets hermeneutik: Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt på HLK:s webbplats.

Kontaktinformation
Mikael Segolsson, tfn 070-27 24 907, mikael.segolsson@hlk.hj.se

Professor Tomas Kroksmark, tfn 070-832 18 44, tomas.kroksmark@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera