Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2011

Är kvaliteten sämre vid upphandlad äldreomsorg?

Inom statlig och kommunal verksamhet upphandlas allt fler tjänster. Nationalekonomen Mats Bergman vid Södertörns högskola forskar om offentlig upphandling och undersöker just nu både omfattningen av myndigheters upphandling och kvaliteten på upphandlad verksamhet.

När offentlig verksamhet ska utföras av privata aktörer, måste den i de flesta fall upphandlas. Detta är ett relativt nytt fenomen som det ännu inte finns så mycket forskning om.

Mats Bergman, professor i Nationalekonomi vid Södertörns högskola, bedriver i två olika projekt forskning om offentlig upphandling utifrån olika frågeställningar. I ett forskningsprojekt klartläggs vad och hur mycket som egentligen upphandlas och av vem. I ett annat projekt kontrolleras kvaliteten i den upphandlade verksamheten.

Vad är det som upphandlas?
Mats Bergman har i samarbete med professor Jan-Eric Nilsson, VTI, fått pengar från Konkurrensverket för projektet “Kvantitativ analys av svenska upphandlingar”, som syftar till att kartlägga vad som upphandlas idag.

– Idag har man en dålig bild av vad som egentligen upphandlas, berättar Mats Bergman. Man vet inte vad som upphandlas, för hur mycket pengar och av vem.

Detta kommer forskningsprojektet att försöka råda bot på genom att göra en bred analys. Förra året fick man extra pengar för att kunna genomföra en empirisk datainhämtning som en del i projektet. Till detta arbete anställdes fem studenter.

Av de cirka 10 000 upphandlingar som gjordes av landets myndigheter under två år, gjorde man ett slumpmässigt urval. 650 upphandlingar granskades översiktligt och data inhämtades gällande hur mycket pengar upphandlingen omfattade, vilket verksamhetsområde den gällde, vem som upphandlade och hur upphandlingen genomfördes.

I projektet granskar man även mer i detalj cirka 2000 av de drygt 3000 entreprenadupphandlingar som Banverket och Vägverket gjort under 2000-talet.

Kvaliteten i det som upphandlats osäker idag
I ett annat projekt “Konkurrens, kvalitet och favorisering i offentlig upphandling och produktion” har Mats Bergman fått pengar från Vetenskapsrådet för att tillsammans med Sofia Lundberg vid Umeå universitet och Giancarlo Spagnolo vid Handelshögskolan och universitetet i Rom, undersöka kvaliteten i den verksamhet som upphandlats.

Det kan vara svårt att mäta kvaliteten i så kallade mjuka tjänster, till exempel äldreomsorg vilket man koncentrerat sig på i projektet.

– Vi menar att man kan mäta äldreomsorgens kvalitet i form av dödlighet i olika åldersgrupper.

I projektet har man samlat in data från i princip alla Sveriges kommuner de senaste 18 åren. Sedan har man fört in när de olika kommunerna införde offentlig upphandling i sin verksamhet. Under våren kommer man att börja göra analyser, för att se om det finns ett samband mellan mortalitet och om kommunen bedrev äldreomsorg i egen regi eller om omsorgen var upphandlad. Mats Bergman berättar att de första resultaten väntas en bit in på 2011.

– Ännu så länge kan vi inte se några klara tendenser, men under våren kan vi förhoppningsvis se om det är några kvalitetsskillnader åt ena eller andra hållet.

Kontaktinformation
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera