Tema

Fler skolelever hamnar utanför

Den framgångsrika svenska modellen att minska betydelsen av skolelevers skiftande sociala, kulturella och ekonomiska bakgrund på skolresultaten är rejält hotad efter tjugo år av skolreformer. Det skriver docent Girma Berhanu vid Göteborgs universitet i det senaste numret av International Journal of Special Education.

De senaste tjugo åren har inneburit ett brott i utvecklingen i Sveriges skolor. Barn med specialpedagogiska behov, barn med invandrarbakgrund och barn till socioekonomiskt utsatta grupper tillhör förlorarna. Dessa grupper ges inte tillräckligt med stöd inom ramen för den ordinarie skolundervisningen och de når inte skolans kunskapsmål i lika hög grad som övriga eleverna.

I en artikel i tidskriften International Journal of Special Education pekar Girma Berhanu, vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, på hur skillnaderna har ökat mellan kommuner, mellan skolor och mellan elever.
En ökad betoning inom skolan av faktorer som delegering, marknadsanpassning, konkurrens, standardisering, individuella val och profilering motverkar värden som mångfald, rättvisa och delaktighet.

– Paradoxen är att de trender som pekar mot ökade skillnader pågår medan den politiska retoriken förespråkar en skola för alla och samtidigt som den inkluderande undervisningen har blivit ett politiskt slagord, säger Girma Berhanu.
Ett flertal vetenskapliga studier ger exempelvis starka argument för att elever med nämnda behov tjänar stort på att i så stor utsträckning som möjligt undervisas tillsammans med jämnåriga utan särskilda behov.

– Utvecklingen i Sverige visar nu att det finns mycket mer att önska. Det är speciellt oroande att fler och fler elever i behov av särskilt stöd, socialt missgynnade och elever med invandrarbakgrund i ökande grad marginaliseras och har svårt att delta i den ordinarie skolundervisningen, säger Girma Berhanu.

Det positiva är att det är möjligt att förändra situationen.
– Det krävs behörig personal i skolan, mindre klasstorlekar och en förstärkt statlig styrning av skolan, säger Girma Berhanu.
– Dessutom behövs bättre utvärderingsmetoder, något som borde vara invävt i systemet när ett nytt program, en ny policy eller en ny lag som gäller skolan träder i kraft, säger han.

Kontaktinformation
För mer information:
Docent Girma Berhanu, telefon: 031–786 23 25, 0704–731 818, e-post: girma.berhanu@ped.gu.se

Fler skolelever hamnar utanför

 lästid ~ 1 min