Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2010

Alltfler patienter ger sig själva högteknologisk vård hemma

För några decennier sedan ansågs det att avancerad medicinsk utrustning hörde hemma på intensivvårdsavdelningar där den skulle skötas av specialister. Sedan dess har attityderna förändrats. Idag vågar man ge patienterna ansvar. Alltfler använder utrustningen själva i sina egna hem.

– Jag är väldigt imponerad av att människor som varken har sjukvårdsutbildning eller teknisk utbildning klarar att hantera den här tekniken, säger Angelika Fex, universitetsadjunkt i vårdvetenskap på Högskolan Väst.

Den 15 december disputerar hon på avhandlingen From novice towards self-care expert (Från novis till egenvårdsexpert). Forskningen har hon utfört på Högskolan Väst i Trollhättan. Hon har varit inskriven som doktorand vid Hälsouniversitetet i Linköping där också disputationen äger rum.

Antalet patienter som behöver avancerad medicinsk utrustning ökar och det hänger till stor del ihop med att andelen äldre i befolkningen ökar. Det har också att göra med livsstilsrelaterade faktorer som en ökad förekomst av lungsjukdomen KOL, övervikt och diabetes. Dessa tillstånd kan göra att man behöver syrgas, respirator nattetid eller dialys.

Det finns ekonomiska motiv bakom att sjukvården låter alltfler patienter vårda sig själva i hemmen, men det är också en ideologisk fråga. Idag vill man att patienterna ska ta ansvar för sin egenvård och ha makt över sina liv, trots att de är beroende av medicinsk apparatur. Livskvaliteten blir högre när man får vara hemma.

Angelika Fex har undersökt vad egenvård innebär för patienter som använder respirator, syrgas- eller dialysutrustning i hemmet. Patienterna har ofta fått lära sig hantera tekniken på sjukhus och sedan får de stöd av specialistutbildade sjuksköterskor för att kunna använda den hemma. Till en början följer de strikt regler och scheman, men senare förhåller de sig ibland lite friare till instruktionerna med sjukvårdsansvarigas godkännande. De har blivit specialister och börjar anpassa behandlingen efter hur de mår och vad de tänker göra under dagen.

– Deras resonemang är av samma typ som man hör under en sjukhusrond, säger Angelika Fex.
Till exempel kan en patient som har lite svullna fötter använda en starkare dialysvätska än den vanliga och på det viset normalisera kroppens vätskebalans.  

De flesta av patienterna i Angelika Fex studie tyckte att deras hälsa var ganska god och att det dagliga livets aktiviteter var hanterbara, trots behovet av teknik. De begränsades förstås av att de periodvis var bundna till den medicinska utrustningen, som ofta är tung och otymplig att transportera. Samtidigt upplevde de en frihetskänsla av att kunna bo hemma och sköta sig själva.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Angelika Fex, 0730-97 91 09, angelika.fex@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera