Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Kunskap om våld viktigt i arbete mot trafficking

Michael Karlsson, forskare vid Södertörns högskola, presenterade den senaste forskningen om trafficking vid riksdagsseminariet ”UNiTE – säg nej till våld mot kvinnor”. Slutsatserna visar på den stora förekomsten av våld, men även att kunskapen om våldet i sin tur kan vara en väg att komma åt problemet.

Vid FNs dag ”UNiTE against violence aganist women” den 25 november hölls i riksdagen ett seminarium om mäns våld mot kvinnor. Inbjuden talare var Michael Karlsson, som är lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och forskar om trafficking. Han föreläste på temat ”Våld mot kvinnor inom trafficking och människohandel”.

– Ett stort intresse visades från samtliga partier, berättar Michael Karlsson.

Seminariet öppnades av talman Per Westerberg och inleddes och leddes av Margareta Winberg, ordförande för UNIFEM nationell kommitté i Sverige, en del av UN Women. Övriga talare representerade Nationellt Centrum för kvinnofrid samt Amnesty International.

Tre slutsatser om trafficking
Michael Karlsson berättade inledningsvis att det idag finns ungefär 2-3 miljoner människor som är offer för människohandel. En majoritet av dessa är kvinnor och unga flickor som utnyttjas för prostitution eller enklare hushållsarbeten. Våld eller hot om våld är ofta starkt närvarande.
Michael Karlsson presenterade under föreläsningen tre övergripande slutsater som kan dras av aktuell forskning.

Två våldsstrategier
Den första slutsatsen är att människohandlare använder sig av huvudsakligen två olika våldsstrategier. Den ena strategin innebär att kvinnorna utsätts för våld under alla led av människohandeln, från rekrytering och transport till mottagande och inhysande. Den andra våldsstrategin innebär att våldet dyker upp först i ett senare skede. Kvinnorna förespeglas ett bättre liv och sätter sig i skuld för visum, pengar och biljetter. Men så fort kvinnorna nått sina slutmål så tvingas de genom våld in i prostitution för att betala av sin skuld.

Våld före och efter trafficking
Den andra slutsatsen är att kvinnohandel ofta både föregås och följs av ytterligare våld. Våld kan vara en orsak till att kvinnorna överhuvudtaget tvingas lämna sina hemländer. Våld förekommer i samband med den efterföljande exploateringen och från sexköparna.

Medvetenheten om våldet viktigt i arbetet mot trafficking
Den tredje och sista slutsatsen är att medvetenheten om våldet är viktigt i arbetet mot trafficking. I Michael Karlssons egen forskning om hur olika länder arbetar mot sex trafficking, som finansieras av Brottsoffermyndigheten, ser han att kunskapen om våldet bidrar till att allt fler länder kriminaliserar människohandel, att brottet prioriteras av polis och åklagare och att det görs särskilda stödinsatser för att ta hand om offren.

Våldet uppmärksammas även i det förebyggande arbetet när man genom olika kampanjer försöker göra allmänheten och inte minst potentiella sexköpare medvetna om vad trafficking egentligen innebär. Syftet med kampanjerna är att minska efterfrågan som ligger bakom mycket av kvinnohandeln.

– Min forskning visar att man fäster allt större vikt vid att skapa uppmärksamhet om våldet, för att det skapar en medvetenhet om vad trafficking egentligen är.
____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontaktinformation
Kontakt
Michael Karlsson, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola: michael.karlsson@sh.se eller 08-608 41 28

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera