Tema

Stor framtidspotential för fjärrvärme i Europa

– Syftet med projektet har varit att utvärdera fjärrvärmeteknikens fortsatta konkurrenskraft även om värmebehovet skulle minska i framtiden, säger Sven Werner, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, och den som har lett forskningsprojektet.

Genom att formulera om en klassisk beräkningsformel för investeringskostnader i fjärrvärmenät har forskarna tagit fram en unik modell som gör det möjligt att beräkna investeringskostnader för fjärrvärmesystem också på orter som inte har fjärrvärme i dag. Tidigare beräkningar har endast kunnat utföras för befintliga nät.

Forskarna har därefter analyserat fjärrvärmeteknikens nuvarande ställning på värmemarknaden i 83 städer i fyra europeiska länder: Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Dessutom har man värderat teknikens framtida konkurrenskraft i förhållande till lokala uppvärmningsalternativ och minskade värmebehov.

År 2006 stod fjärrvärmen i de undersökta städerna för i genomsnitt 21 procent av värmemarknaden.

– Vid våra beräkningar fann vi emellertid att marknadsandelar motsvarande 60 procent skulle vara en kostnadseffektiv genomsnittlig utbyggnadsnivå. Det innebär att det skulle vara möjligt att trefaldiga den nuvarande fjärrvärmemarknaden i de städer som vi har tittat på, med en lönsamhet beräknad på dagens situation, säger Urban Persson, doktorand i energiteknik, som har ingått i forskargruppen.

Studien visar också att det i befolkningstäta städer inte finns några större risker för fjärrvärmens ställning på grund av ett varmare klimat. Bland annat kan ny teknik, till exempel det som nu utvecklas i den fjärde generationens fjärrvärmeteknik, bidra till detta.

Fjärrvärmestudien ingår i ett treårigt svenskt projekt om skilda energiteknologier: ”Pathways – Swedish Systems Solutions”, som görs i samarbete Chalmers och finansieras av Energimyndigheten. Det är i sin tur ett parallellprojekt till det större internationella ”Pathways to Sustainable European Energy Systems”.

Studien heter Heat distribution and the future competitiveness of district heating, Persson & Werner, 2011. Applied Energy 88 (2011) s. 568–576.

Kommentar till bilden:
Nuvarande nivåer för marginell distributionskapitalkostnad och motsvarande värmemarknadsandelar för fjärrvärme i de fyra studerande länderna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sven Werner, tel. 035-16 71 30 eller Urban Persson, tel. 035-16 74 05.

Stor framtidspotential för fjärrvärme i Europa

 lästid ~ 1 min