Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2010

Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter

Intensiv daglig träning under en begränsad period ger bättre resultat för barn med läs- och skrivsvårigheter än traditionell specialundervisning. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Cirka fem procent av Sveriges skolbarn har svårt att komma igång med läs- och skrivinlärning beroende på brister i ordavkodningen.

– De flesta forskare är överens om att den underliggande problematiken är en sviktande fonologisk förmåga, det vill säga en låg medvetenhet om det talade ordets ljudmässiga uppbyggnad, säger Ulrika Wolff, universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och den som genomfört en för svenska förhållanden unik studie.

I studien fick drygt 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter under tolv veckor daglig träning under 45 minuter av pedagoger som för uppdraget utbildats vid Göteborgs universitet. Dessa jämfördes sedan med en lika stor grupp som fick skolans traditionella specialundervisning.
Träningen innehöll intensiva och strukturerade övningar i att förstå den alfabetiska koden. Barnen tränade kopplingen av fonem-grafem (ljud-bokstav) och den fonemiska medvetenheten, vägledd högläsning genomfördes liksom lästräning som stärkte lässäkerhet och läshastighet. Det strikta och forskningsbaserade programmet gav dock samtidigt utrymme för kreativitet, lek och nyfikenhet.

Individuell undervisning
Resultaten visar att de barn som deltog i träningsprogrammet klarade sig signifikant bättre än de barn som fick den traditionella specialundervisning som skolan erbjöd. De gjorde det enligt alla mått som prövades – ordavkodning, stavning, läshastighet och läsförståelse.
– Strukturerad och individuell undervisning gav signifikanta framsteg för de här barnen. Läs- och skrivsvårigheter leder ofta till låg självuppfattning och dåligt självförtroende vilket ytterligare kan försvåra barnens läsinlärning. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt göra kraftfulla insatser för att bryta den onda cirkeln, säger Ulrika Wolff.

Fakta/RAFT:

  • Studien RAFT (Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness) är den första i sitt slag i Sverige. Studiens resultat ligger i stort i linje med resultat från tidigare forskning med engelskspråkiga barn, bland annat i USA.
  • Under det treåriga forskningsprojektet har 2200 nioåringar screenats, drygt 100 av dem har testats individuellt varav hälften av den senare gruppen även har tränats individuellt. Den andra hälften har utgjort en kontrollgrupp som deltog i den undervisning skolan erbjöd, till exempel specialundervisning.
  • RAFT är finansierad av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Ulrika Wolff, ulrika.wolff@ped.gu.se,
031-7862219, 0705-550919.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera