Tema

Vad är våldtäkt ur ett internationellt perspektiv

Med ett tydligt förbud inom folkrätten kan man ställa krav på stater att kriminalisera våldtäkt på nationell nivå, men runt om i världen finns många olika definitioner av brottet. Nu visar ny forskning vikten av internationella regler som slår fast vad som är våldtäkt.– Sexuellt självbestämmande måste vara grunden för lagstiftningen och man bör fokusera på bristande samtycke, säger Maria Eriksson, forskare i juridik vid Örebro universitet.

Maria Eriksson undersöker regelverket kring förbudet av våldtäkt inom folkrätten inom tre olika ämnesområden: humanitär rätt, internationell straffrätt och inom mänskliga rättigheter. Förbudet av våldtäkt togs upp sent inom folkrätten och frågan om en internationell definition av våldtäkt är relativt ny.

– Det beror troligen på att det främst gäller våld mot kvinnor och att det ansetts vara ett privat brott. Kvinnors rättigheter har ofta ignorerats inom folkrätten och dessutom har våldtäkt i krig inte setts som ett allvarligt brott utan präglats av straffrihet. I Nürnbergrättegångarna till exempel fälldes ingen för våldtäkt trots att många kvinnor vittnade om det.

Maria Erikssons doktorsavhandling visar att det finns förbud inom alla områden men att definitionen av vad som är våldtäkt varierar.

– Det vore lämpligt att arbeta fram en enhetlig definition av våldtäkt. En definition som kan tolkas så pass brett att man undviker att vissa brott hamnar utanför. I till exempel Kongo är definitionen så snäv att mannen måste ejakulera för att det ska kunna räknas som våldtäkt.

– Men något som är vanligare är att man definierar våldtäkt utifrån vaginal penetrering, vilket gör att endast kvinnor kan vara offer och endast män förövare och så ser inte verkligheten ut.

Det finns flera exempel på brister i lagstiftningen. I Rwanda tribunalen kunde man först inte fälla gärningsmän som utfört våldtäkter med redskap som gevär eller flaskor, eftersom det föll utanför lagstiftningen, trots att det var en sexuell handling. För att komma åt problemet blev man tvungen att ändra lagstiftningen.

– Det finns många olika definitioner. I vissa länder definieras våldtäkt som att ett brott mot kvinnans ära. Att hon inte kan gifta sig eller får uppleva skam snarare än att det är ett brott mot den fysiska integriteten.

Maria Erikssons forskning visar att det är nödvändigt att ställa krav på stater att uppfylla vissa villkor vad gäller den inhemska definitionen av våldtäkt.

– Sexuellt självbestämmande bör vara grunden för lagstiftningen. Det är viktigt att man fokuserar på bristande samtycke för att uppnå rättvisa för alla drabbade.

– Det är positivt att forskningen pekar på en viktig utveckling i synen på sexuellt självbestämmande och ett ökat krav på stater att uppfylla vissa villkor men det finns mycket kvar att göra.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Maria Eriksson, mobil: 0708-828848

Vad är våldtäkt ur ett internationellt perspektiv

 lästid ~ 2 min