Tema

Framtida klimatförändringar kan hota bäckars ekosystem

Nedfallande löv i bäckar är en viktig näringskälla för små djur, så kallade fragmenterare, som finfördelar löv och annat dött organiskt material. Andelen nedfallande material är större i bäckar som är omgivna av träd. Karolina Leberfinger har undersökt detta organiska materials betydelse för ekosystemen i öppna temporära bäckar som rinner genom Stora Alvaret på Öland. Resultaten visar att en avgörande betydelse för ekosystemen är hur lång period bäcken är torrlagd.

Bäckarna på Alvaret som Karolina Leberfinger har studerat närmare är omgivna av gräs, örter, Ölandstok och enbuskar, men de rinner också genom jordbrukslandskap i både öster och väster där de också omges av lövträd. Dessutom torrläggs de alla under den varma årstiden.
Karolina Leberfinger har som en del i sin forskning låtit två fragmenterararter, en nattslända och en bäckslända, välja mellan olika sorters mat som olika lövarter, alger, gräs och mossa och såg att de allra helst åt löv från Ölandstok och alger. Det visar att alger kan vara en viktig födokälla för fragmenterare i öppna bäckar där mängden dött organiskt material inte är så stor.
Analyser visade också att fragmenterarna i de öppna Alvarbäckarna åt mer alger än fragmenterarna i skogsbäckarna, men för båda grupperna var dött organiskt material den viktigaste födokällan.
Karolina Leberfinger har genom en datamodel visat att temperatur påverkade konsumtionshastigheten hos fragmenterarna. Temperaturer som var högre än den optimala aktivitetstemperaturen för fragmenterare ledde till en lägre konsumtionshastighet. Dessutom simulerade hon i laboratorium en uttorkning av en bäck med löv och fragmenterare. Hon såg att nedbrytningen av det organiska materialet gick långsammare med mindre vatten. Dessutom förpuppade sig nattsländelarver tidigare i benhandlingarna med minst vatten för att anpassa sig till ett liv på land, vilket kan medföra att antalet fragmenterare i bäcken minskar när den torkar ut.
De här resultaten visar att klimatförändringar där temperaturen höjs skulle ha påverkan på ekosystemen i de öppna temporära bäckarna och särskilt om fler bäckar torrläggs och om torrperioderna blir längre. Detta är kunskap som är viktig att ha med sig när man försöker förutse framtida hot på bäckekosystem, som klimatförändring, urbanisering eller skogsavverkning

Karolina Leberfinger kommer ursprungligen från Linköping och är utbildad i ekologi vid Högskolan i Kalmar och Göteborgs universitet.

Hon försvarar sin avhandling Revealing the role of shredders and detritus in open-canopy intermittent streams fredag den 28 maj klockan 09.30 i Fullriggaren (B135), Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar.
Opponent: Professor Manuel Graça, University of Coimbra, Portugal
Handledare: Universitetslektor Jan Herrmann, Linnéuniversitetet

Kontaktinformation
För mer information går det bra att ringa henne på 0480-447326 eller 0708-873477 eller att mejla på karolina.leberfinger@lnu.se.

Framtida klimatförändringar kan hota bäckars ekosystem

 lästid ~ 2 min