Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2010

Vad kännetecknar en domstol?

EU-domstolen säkerställer att EU-rätten tillämpas enhetligt i medlemsländerna genom att, på begäran av ländernas domstolar, meddela så kallade förhandsavgöranden. Men vilka instanser i medlemsländerna kan begära ett sådant avgörande? Henrik Matz har studerat domstolsbegreppet i EU-rättens bestämmelser om förhandsavgörande. Hans avhandling granskas vid Uppsala universitet den 25 maj.

– EU-domstolen prövar om begäran om förhandsavgörande kommer från en domstol. Vid prövningen använder sig domstolen bland annat av ett antal kriterier, säger Henrik Matz, som i sin avhandling har kartlagt och analyserat dessa kriterier.

För att ett nationellt organ ska kunna betraktas som en domstol krävs till exempel att det är upprättat enligt lag och att det är oberoende. Men vad menas med att organet är oberoende? Och vilka krav ställs på dess funktion – måste den vara av rättskipande karaktär eller kan även förvaltningsmyndigheter betraktas som domstolar? Dessa och många andra frågeställningar tas upp i avhandlingen. Nationella förvaltningsmyndigheter kan till exempel falla in under domstolsbegreppet, om de har en rättskipande funktion och är såväl organisatoriskt som funktionsmässigt fristående i förhållande till statsmakten i övrigt.

Ju fler organ i medlemsstaterna som betraktas som domstolar, desto fler förhandsavgöranden kan EU-domstolen meddela.

– EU-domstolen strävar dock inte alltid efter att inrymma så många nationella organ som möjligt i domstolsbegreppet. I stället har domstolsbegreppet i praxis getts ett mer självständigt innehåll med betoning på det nationella organets oberoende i olika avseenden, berättar Henrik Matz.

Frågan om vad som betraktas som en domstol är viktig också för det praktiska rättslivet.

– Det har betydelse för rättskipningen på det nationella planet om ett nationellt organ klassas som domstol eller inte i det här sammanhanget. Den svenska Skatterättsnämnden kunde till exempel inte betraktas som en domstol, säger han.

Henrik Matz har domarbakgrund och är nu kansliråd vid Justitiedepartementet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Henrik Matz, 08-405 36 16 eller 070-920 50 07, e-post: henrik.matz@justice.ministry.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera