Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2010

Patienter har övertro på förebyggande läkemedelsbehandling

Patienter som får behandling med statiner har ofta en övertro på behandlingens förebyggande effekt. Det visar läkaren Per Lytsy i sin avhandling om hur patienter ser på nyttan och effekten av statinbehandling. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 maj.

Statiner är en mycket vanlig blodfettssänkande läkemedelsbehandling som används av omkring 800 000 svenskar. Behandlingen syftar till att förebygga kranskärlssjukdom hos personer som har förhöjd risk att utveckla sådan sjukdom. Effekten av statinbehandling är väl undersökt och dokumenterad i kliniska studier, där resultaten redovisas som en behandlingseffekt på gruppnivå. Däremot är det inte möjligt att veta om en enskild behandlad patient kommer få nytta av behandling eller inte. Per Lytsy har undersökt vilka förväntningar behandlade patienter har på behandlingen.

Resultaten visar att patienter i allmänhet har för hög tro på behandlingens förebyggande effekt jämfört med de resultat som rapporterats från kliniska studier.

– Patienternas övertro på behandlingseffekt visar på en pedagogisk utmaning i den kliniska situationen. Det är förstås bra att patienter har en hög tilltro den behandling de får förskrivet, men patienters förståelse av sin behandling bör inte bygga på en missuppfattning, säger Per Lytsy.

Resultaten i studien visar även att risknivån hos behandlade patienter inte nämnvärt påverkar hur de ser på sin behandling eller vilken syn de har på behandlingens effekt.

– Det strider mot den utgångspunkt som läkare arbetar efter när de gör bedömningen om en person bör få statinbehandling. Den ska i första hand förskrivas till personer med hög sammanvägd risk eftersom dessa har störst sannolikhet att få nytta av behandlingen, säger Per Lytsy.

Patienter som var nöjda med den information de fått från sin läkare hade däremot genomgående en högre tilltro till behandlingseffekt och såg i högre utsträckning behandlingen som ofarlig och nödvändig jämfört med patienter som var mindre nöjda med sin läkarkontakt.

– Det här visar att mötet mellan patient och läkare i den kliniska situationen är värdefullt för hur patienter uppfattar sina läkemedel, vilket i förlängningen kan vara av betydelse för hur de följer läkemedelsbehandlingen i enlighet med läkarens föreskrift, säger Per Lytsy.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per Lytsy, som har en hörselskada, via per.lytsy@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera