Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2010

“Era delar är min helhet” – om att vara äldre och multisjuk

Att vara äldre och multisjuk innebär en kamp för att få en fungerande vardag, för att bevara sin identitet, självständighet och värdighet. De kroppsliga besvären upplevs som en otrygghet och man känner en ovisshet om hur livet förändras och så småningom går mot sitt slut. Många upplever en uppgivenhet men också en lättnad eftersom livet blir mera kravlöst. I en ny avhandling från Linnéuniversietet uppmärksammar Martina Summer Meranius äldre multisjukas livssituation. Hon har studerat livssituationer hos äldre som bor kvar i sin vanliga bostad såväl som de som bor i särskilda boenden (SÄBO).

Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader i livssituationen hos äldre i de olika boendena. Oavsett var de lever sina liv är de rädda för skörheten i den meningen att de kan bli beroende av andra och att den är ett tecken på att livet går utför. Ensamheten visar sig när de äldre inte känner sammanhang och samhörighet i sina liv och de som känner sig ensamma gör det oberoende av var de lever sina liv. Upplevelsen av trygghet är tydligt kopplat till livssituationen men ändå inte direkt knuten till endera boendeformen. De som lever i ordinära boenden känner en trygghet när de får vara kvar i sina hem eftersom de då finns i det kända och kan genom sitt hem bevara välbekanta sammanhang och identitet. Äldre på SÄBO har förlorat denna aspekt av trygghet, men kan känna en annan trygghet i att de har personal dygnet runt som känner dem. Äldre som lever i ordinära boenden känner en otrygghet genom den bristande kontinuiteten bland personalen.

Självständigheten är också tydligt kopplat till livssituationen. Visserligen erfar äldre som har hemhjälp att de måste anpassa sig till rutiner oavsett var de lever, men de som lever i sina ordinära boenden kan i större utsträckning bestämma över sig själva. De är kvar i sitt kända sammanhang och det ordinära boendet kännetecknas av självständighet, välbefinnande och kontroll om de inte är alltför sjuka. Självständigheten är alltså relaterad till deras upplevelse av skörhet men den är ändå tydligare i ordinära boenden än på SÄBO, där de äldre förlorar sin självständighet, i synnerhet om boendet innebär att de lever på en arbetsplats och då på vårdarnas villkor.

Hälsa och välbefinnande för äldre multisjuka innebär att leva i ett existentiellt sammanhang genom att kunna balansera upplevelsen av skörhet, ensamhet, självständighet och trygghet. Att leva i ett existentiellt sammanhang främjas av en fungerande vardag, upplevelse av självständighet, att få behålla sina vanor, livsberättelse och att få vara sig själv.

Martina Summer Meranius har arbetat på Mälardalens högskola som universitetsadjunkt och som klinisk adjunkt. Hon har en bakgrund som sjuksköterska inom sjukhusansluten hemsjukvård i Stockholm.

Avhandlingen “Era delar är min helhet” En studie om att vara äldre och multisjuk försvaras torsdagen den 7 maj 2010, kl 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Linnéuniversitet i Växjö. Opponent är professor Kenneth Asplund, Mittuniversitetet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera