Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2010

Klasstillhörighet styr ungas handlingsutrymme

Den som är ung vuxen idag och som har dåligt självförtroende eller svaga resurser kan inte längre lita till kollektivets styrka. Individualiseringen innebär att den unge står ensam med ansvar för framgång och misslyckande. Det understryks i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

– Individualiseringen innebär att den enskilde får luta sig mot självförtroende och stöd hemifrån. Sociala villkor och klassbegreppet spelar därmed roll på ett annat sätt än tidigare. Kollektivet ger inte längre samma trygghet, säger Gunnar Gillberg vid institutionen för arbetsvetenskap.
Han har undersökt unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande.

De unga vuxna, 20-29 år gamla, kommer att dominera arbetsmarknaden inom kort. 40 procent av dem som arbetade 2003 kommer att vara utbytta år 2015. De unga vuxnas föreställningar om arbetsliv och självförverkligande är därför en faktor av betydelse.
Gunnar Gillberg pekar på att individualiseringen är ett resultat av förändrade strukturella villkor, inte ett resultat av upplösta strukturella villkor. Globalisering, en global arbetsdelning och en minskning av andelen arbeten som kan ligga till grund för en kollektiv gemenskap är exempel på några sådana förändrade strukturella villkor och därmed orsaker till en ökad individualisering.

– Andra strukturella villkor får ökad betydelse, villkor som tidigare kompenserades och bäddades in kollektiva gemenskaper och ramverk. Familj, social omgivning och lokal miljö får en större betydelse än tidigare för unga vuxnas möjlighet att utveckla sina resurser. I extremfallet utvecklas negativa identiteter som exempelvis dem som kriminella grupperingar kan erbjuda, säger Gunnar Gillberg.

Samhällets nya förutsättningar påverkar unga vuxna i särskilt hög grad. De ska dessutom fatta flera avgörande och strategiska val då de i sina liv befinner sig mitt i en förändringsfas. Samhällets förändringar går därmed tydligt att avläsa i just gruppen unga vuxna.
– Möjlighetshorisonterna har ökat för de flesta unga vuxna. Men förmågan att realisera möjligheterna som öppnar sig i en alltmer invidualiserad värld är extremt ojämligt fördelad. Alla unga är tvingade att välja. Alla har inte resurser att göra det, säger Gunnar Gillberg.

Kontaktinformation
Gunnar Gillberg lägger fram sin avhandling ”Individualiseringens villkor. Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande” vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
Tid: fredag 23 april kl 13.15, Plats: Universitetsbyggnaden, Vasaparken, Sal 10.
För mer information kontakta Gunnar Gillberg: gunnar.gillberg@av.gu.se, tel: 031-7864809, 0709-985094.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera