Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2010

Privatisering av akutsjukhus får olika konsekvenser

Sjuksköterskors arbetstrivsel försämras och deras vilja att säga upp sig ökar efter privatisering av akutsjukhus. Läkare och undersköterskor påverkas däremot i stort sett inte. Kvinnliga läkare upplever mindre sammanhållning i arbetsgruppen, lägre engagemang och mer ohälsa än männen efter en bolagisering. Det visas Helena Falkenberg i en doktorsavhandling som lades fram i dagarna på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

I stort går det inte att se några förändringar när all vårdpersonal analyseras gemensamt, vare sig till det bättre eller till det sämre, efter det att driftformen förändrats, men om undersökningen bryts ner i mindre delar blir bilden annorlunda.

– De grupper som uppvisar negativa konsekvenser verkar vara de vars arbete berörs av privatiseringen eller bolagiseringen, men som inte har tillräckligt med resurser för att hantera kraven som följer med dessa organisationsförändringar, menar Helena Falkenberg.

Resultaten tyder på att det är viktigt att i förväg analysera hur olika grupper kan komma att påverkas av en driftsformsförändring samt vilka resurser som de anställda har tillgång till för att kunna hantera förändringen. Genom effektiv, målmedveten och förutseende hantering kan negativa konsekvenser av den osäkerhet som ofta uppstår vid förändring mildras.

– Hur personalen mår påverkar sannolikt även verksamhetens resultat och vårdens kvalitet. Det gör konsekvenserna av dessa former av förändringar angelägna även ur ett ledningsperspektiv liksom även för patienter och anhöriga, säger Helena Falkenberg.

Avhandlingen bygger på enkätundersökningar som gick ut till samtliga vårdpersonal på tre akutsjukhus i Stockholmsregionen med olika driftsformer (förvaltningsdrivet, bolagiserat och privatiserat) och som genomfördes 1998 och 2001/2002.

Avhandlingens titel
”How privatization and corporatization affect healthcare employees’ work climate, work attitudes and ill-health: Implications of social status”. Avhandlingen finns att ladda ned som pdf på: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:298968.

Ytterligare information
Helena Falkenberg, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 38 75, 0730-26 80 50, e-post hfg@psychology.su.se.

För bild
08-16 40 90 eller press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera