Tema

Att leva med långvarig psykossjukdom

Att leva med långvarig psykossjukdom medför ett lidande för såväl den drabbade som för närstående. Vård och rehabilitering bedrivs företrädesvis med fokus på patologi och funktionsnivå, i specialiserad sjukhusvård eller ute i samhället enligt socialpsykiatriska principer. Den mening sjukdom, vård och dagligt liv har för den som lever med psykossjukdom och deras närstående är inte självklart i fokus. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Susanne Syrén tillvaron med psykossjukdom och som närstående med utgångspunkt från deras upplevelser.

Avhandlingen bygger på individuella intervjuer, grupp- och familjeintervjuer om hur det är att leva med långvarig psykossjukdom; som närstående och om hur deras gemensamma tillvaro gestaltar sig.

Resultaten i avhandlingen belyser hur tillvaron med långvarig psykossjukdom i flera avseenden är en ofattbar tillvaro. Skillnader mellan det egna perspektivet på verkligheten och vårdares och närståendes, är utgångspunkten för tvivel och grubbel över vad som är sjukt och friskt, verkligt och overkligt men också till underkastelse och tystnad för den sjuke.

Avhandlingen visar vidare hur man som närstående befinner sig i en balansakt av ansvar och av att förstå och stödja den sjuke, samtidigt som man försöker värna om sig själv. Rop efter hjälp från omgivningen hörsammas inte. Man resignerar inför såväl den sjukes som sina egna möjligheter till ett gott liv.

En delstudie i avhandlingen fokuserar på det hotfulla och farliga som personer med psykossjukdom upplever och som sprider ut sig i den gemensamma tillvaron med närstående. Som en motpol till detta, strävar de tillsammans efter beständighet och förutsägbarhet. I det ”vi” som framträder i deras gemensamma tillvaro finns det förutsättningar till välbefinnande.

Susanne Syrén påtalar hur vården behöver inriktas på att skapa sammanhang för ”delande” och dialog för att öka välbefinnandet i dessa familjer.

Susanne Syrén är leg. psykiatrisjuksköterska och doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar som adjunkt i vårdvetenskap.

Avhandlingen ”Det outsagda och ohörsammade lidandet. Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom” försvaras torsdagen 18 mars, kl. 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Hus K, Växjö. Fakultetsopponent är professor Unni Lindström, Åbo Akademi, Finland.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Susanne Syrén, telefon: 0480-44 60 83 eller 073-98 52 754, e-post: susanne.syren@lnu.se

Avhandlingen går att beställa på e-post: lupress@lnu.se

Att leva med långvarig psykossjukdom

 lästid ~ 1 min