Tema

Fosforbrist hotar maten

Fosfor är lika nödvändigt för jordbruket som vatten. Men bristen på fosfor är ett växande problem och ett hot mot möjligheterna att föda världens befolkning.

Fosfor är avgörande för jordens bördighet och växters växtkraft. Det är, liksom kväve och kalium, ett näringsämne som växterna tar upp ur jorden.

– Om ingenting görs kommer fosforbristen att skapa allvarliga problem. Redan 2035 beräknas efterfrågan på fosfor vara större än tillgången, säger Dana Cordell, som doktorerat vid Linköpings universitet med en avhandling om fosforbristens inverkan på global matsäkerhet.

Fosfor utvinns ur fosfatmalm, en icke förnyelsebar resurs som nästan enbart används i jordbruket. Två tredjedelar av världens tillgångar finns i Kina, Marocko och Västsahara.

– Efterfrågan på fosfor har ökat och priserna stigit lavinartat, med 800 procent mellan 2006 och 2008, berättar Dana Cordell.

Hon menar att bristen på fosfor inte enbart beror på att tillgången på fosfatmalm minskar. Många av världens bönder har inte tillräcklig köpkraft för att kunna köpa och använda fosforbaserad gödsel, vilket leder till att jordarna utarmas. Dessutom leder ineffektiv produktion till att bara en femtedel av fosforn i den brutna malmen når ända fram till maten.

– Det saknas också internationell styrning för att säkerställa den långsiktiga tillgången på fosfor, säger Dana Cordell och tillägger att hanteringen av fosforresurser måste förbättras.

Jordbruket måste effektiviseras, vi behöver äta mindre kött och mer vegetarisk kost och maten måste utnyttjas bättre i hela matkedjan. Samtidigt måste vi återanvända den fosfor som finns i växtrester, matsvinn, gödsel och mänsklig avföring.

– Om inget görs riskerar matproduktionen att kraschlanda med kraftiga prisökningar på konstgödsel, miljöförstöring, mindre skördar och minskad matsäkerhet, säger Dana Cordell.

Avhandlingen heter The Story of Phosphorus. Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security. Dana Cordell disputerade den 25 februari 2010.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Dana Cordell (engelskspråkig), dana.cordell@uts.edu.au
Tima Schmid Neset (svensktalande), tina.schmid.neset@liu.se, 013-28 22 88

Fosforbrist hotar maten

 lästid ~ 1 min