Tema

Arbetsgivarna är nöjda med landets juristutbildningar

Arbetsgivarna ger nyutexaminerade jurister med beröm godkänt. Det visar en ny undersökning som gjorts av de sex svenska universitet som har juristprogram – Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. 86 procent av de arbetsgivare som nyligen anställt nyutexaminerade jurister anser att de nyutexaminerade har stor eller mycket stor nytta av utbildningen som helhet i sitt arbete.

Det här är första gången man har undersökt hur arbetsgivare ser på nyutexaminerade med juristexamen, eller juris kandidater som de hette fram till den 1 juli 2007.

— Vi ville dels få en bild av vad arbetsgivarna tycker om dem som examineras ut från våra utbildningar, dels höra om arbetsgivarna hade några synpunkter på sådant vi kan förbättra, berättar Hans Eklund, studierektor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet och den som koordinerat undersökningen.

Drygt 500 personalansvariga på företag, myndigheter och organisationer deltog i enkäten, som genomfördes av företaget Exquiro. Av de arbetsgivare som inom de fem senaste åren har anställt nyutexaminerade jurister bedömer 82 procent att de nyutexaminerade har helt eller i stort sett tillräckliga juridiska faktakunskaper för att klara sitt arbete. De flesta bedömer också att de nyutexaminerade har helt eller i stort sett tillräckliga kunskaper i juridisk argumentation (72 procent), självständigt arbete (68 procent) och skriftlig framställning (65 procent). Något färre arbetsgivare är nöjda med kunskaperna när det gäller samarbete med andra (58 procent) och muntlig framställning (53 procent). Privata arbetsgivare ger generellt något lägre betyg än statliga, kommunala och ideella arbetsgivare.

Den nyttigaste delen av utbildningen är de juridiska faktakunskaperna, som 57 procent av arbetsgivarna ser som mycket viktiga. Därefter kommer skriftlig framställning, juridisk argumentation och självständigt arbete. Mindre användbara är, enligt arbetsgivarna, kunskaperna i muntlig framställning och samarbete med andra, alltså samma färdigheter som man ansåg att de nyutexaminerade inte har fått tillräcklig träning i.

Den i särklass viktigaste egenskapen vid anställning av nyutexaminerade jurister är enligt arbetsgivarna juridisk utbildning. 64 procent anser att det är den enskilt viktigaste egenskapen, och 72 procent anser att det är en av de tre viktigaste egenskaperna. Social kompetens ses också som en av de tre viktigaste egenskaperna, och nämndes av 67 procent. 42 procent nämner betygen som en av de tre viktigaste aspekterna. När man anställer jurister med några års arbetslivserfarenhet är det utbildningen, erfarenheten och social kompetens som de viktigaste egenskaperna, medan bara 26 procent av arbetsgivarna tycker att betygen är viktiga.

— Det här bekräftar det vi redan visste, nämligen att examen väger tyngst. Betygen är inte det viktigaste ens när man är nyutexaminerad. Senare i yrkeslivet spelar de ännu mindre roll, säger Hans Eklund.

Majoriteten av arbetsgivarna, 68 procent, anser att längden på juristprogrammet är bra som den är, alltså 4,5 år. 26  procent av de tillfrågade hade ingen uppfattning i frågan. Många arbetsgivare efterlyser mer praktik under utbildningen, och många anser att det behövs mer muntlig träning.

— Arbetsgivarna och vi är överens om vad vi behöver förbättra i utbildningen. Exakt hur vi ska gå vidare med de här resultaten kommer vi att diskutera på en konferens i Lund i april, säger Hans Eklund.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:

Uppsala universitet: Hans Eklund (koordinator för undersökningen), 018-471 25 31 eller 070-713 77 03, e-post: hans.eklund@jur.uu.se
Göteborgs universitet: Jenny Peters, 031-786 15 35, e-post: jenny.peters@law.gu.se
Lunds universitet: Katarina Olsson, 046-222 10 28 eller 070-629 14 59, e-post: Katarina.Olsson@jur.lu.se
Stockholms universitet: Charlotta Malmgren, 08-16 34 31, e-post: charlotta.malmgren@juridicum.su.se.
Umeå universitet: Ulf Israelsson, 090-786 55 75, e-post: ulf.israelsson@jus.umu.se
Örebro universitet: Annica Burman, 019-30 39 60, e-post: annica.burman@oru.se

Arbetsgivarna är nöjda med landets juristutbildningar

 lästid ~ 2 min