Tema

Lärare som relationsbyggare grunden för bra undervisning

– Läraren har ett ansvar att bygga och upprätthålla sociala relationer. En lyckad undervisning baseras på ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elev. Att kunna stå i relation med barn och ungdomar är grunden för lärares kompetens. Det säger Jonas Aspelin, docent i pedagogik och FD i sociologi och verksam på Lärarutbildningen på Malmö högskola. Han har just kommit ut med boken Sociala relationer och pedagogiskt ansvar.

Jonas Aspelin  pekar på att utredningen och troligen också den kommande propositionen om ny lärarutbildning betonar vikten av sociala relationer.  Ett speciellt avsnitt ägnas åt sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i den nya lärarutbildningen. Lärosätena måste alltså rusta studenterna med kunskaper kring att utveckla sociala relationer

– Det är väl just detta som inspirerat mig till att skriva boken. Jag har suttit med i en arbetsgrupp på lärarutbildningen i Malmö som formulerat lärandemål kring relationer och ledarskap.

Så vad handlar boken om?

–  Jag försöker visa att utbildning och i synnerhet undervisning går att beskriva som sociala skeenden eller relationer. Som lärare är man både delaktig i relationer och har pedagogiskt ansvar där man ska svara an på och möta den enskilda eleven.

Första delen i boken handlar om sociala relationer i klassrummet som  analyseras med mikrostudier, enligt Jonas Aspelin Sociala relationer i klassrummet styrs till stor del av ett ramverk, man är i skolan, lärare och elever har olika roller, olika normer  och ordningar sätter gränser m.m. Frågan som Jonas Aspelin tar upp är hur man ska förstå lärarens förhållningssätt i detta, där läraren och självfallet lärarstudenten måste utveckla någon slags relationskompetens.

I del två går Jonas Aspelin steget längre och menar att denna relationskompetens faktiskt inte riktigt räcker för att lyckas med läraruppdraget.  Här använder han sig av filosofen Martin Buber som skiljer på sociala relationer och mellanmänskliga relationer.

– Det finns ögonblick av verkligt essentiella möten där man når varandra såsom man faktiskt är, enligt Buber. Dessa ögonblick kan man inte skapa som lärare. Men som lärare måste man vara genuint intresserade av andra människor, inte bara av deras prestationer.  Först då får man bättre förutsättningar för att mellanmänskliga  möten ska uppstå.  
– Jag menar att lärare och lärarstudenter måste fundera på om de skapar grogrunder för dessa mellanmänskliga möten.  Det handlar om delaktighet, total närvaro i nuet och en slags omedelbarhet där man ser sina elever som unika personer.
– Om och när en lärare träffar rätt, så är mycket vunnet även framöver. Det har etablerats ett kort fulländat möte som läraren och eleven bär med sig i stället för den misstro som många gånger existerar mellan elev och lärare.

Samtidigt menar Jonas Aspelin att det hänt mycket i skolsverige de senaste 15 åren.  Skolledare och lärares sätt att tänka kring utbildning och undervisning och vikten av goda relationer i klassrummet lyfts fram.

– Det handlar inte längre om att som lärare ha en mängd ämneskunskaper och på ett effektivt sätt föra över det på sina elever utan den akademiska processen är bara en del av det myllrande sociala livet i klassrummet. Och just detta myller är grogrunden för bra undervisning men då måste ömsesidiga förtroenden mellan lärare och elev etableras.

Kontaktinformation
Jonas Aspelin
e-post: jonas.aspelin@mah.se
telefon: 040 – 6658260

Lärare som relationsbyggare grunden för bra undervisning

 lästid ~ 2 min