Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2010

Standardisering och projektorganisering leder till en kamp om kunskapsöverföring

Dagens arbetsliv utmärks av två trender, standardisering och projektorganisering. Projekt ger flexibilitet medan standardisering ger kostnadseffektivitet men de två trenderna är inte alltid förenliga. Det är vanligt att problem uppstår i kunskapsöverföringen mellan moderorganisationen och ett projekt, det blir en kamp om standardiserad kunskap. Det visar en ny avhandling i företagsekonomi av Irene Martinsson vid Stockholms universitet.

Ett projekt är en tidsbegränsad organisationsform inom ett avgränsat område som har fått en central roll för såväl företagens långsiktiga överlevnad som för deras kortsiktiga effektivitet. För att projektet ska vara framgångsrikt och för företagen ska bli konkurrenskraftiga måste dock kunskapen från projektet överföras innan det avslutats, vilket inte alltid sker. I sin avhandling synliggör Irene Martinsson hur standardiserad kunskap överförs och hon utforskar vilka speciella problem och möjligheter projektorganiserade företag ställs inför när kunskap standardiseras. Avhandlingen bygger på elva intervjubaserade fallstudier från bygg- och IT-sektorn.

– Det är svårt att överföra standardiserad kunskap. Standardisering är en kamp där moderorganisationen brottas med att överföra kunskap till och från projekt. Tidigare forskning och praktiker behöver begrepp som kan beskriva var problem uppstår och hur de bör hanteras, säger Irene Martinsson.

I sin avhandling utvecklar hon ett nytt ramverk som identifierar standardiserad kunskap och analyserar överföringsprocessen. Det nya ramverket är designat för att beskriva såväl lyckad som misslyckad kunskapsöverföring och identifierar även var eventuella problem uppstår. Resultatet visar att standardiserad kunskap är svår att fånga och kontrollera.

– Kärnan i standardiseringen är ett ideal som omfattar kunskap som bundits till projektmedlemmen, teamet, den permanenta organisationen samt den standardiserade produkten. I kärnan pågår en kamp om äganderätten över kunskapen, säger Irene Martinsson.

Det nya ramverket visar att standardiserad kunskapsöverföring är en lång resa där varje del av resan fyller en uppgift i standardiseringen. Ramverket visar också att den långa kunskapsöverföringsresan sällan sker, och att kunskap tenderar att överföras den kortaste vägen, det vill säga via projektmedlemmarna, samt identifierar svårigheterna med att aktivera den permanenta organisationen för att ta tillvara, standardisera och sprida erfarenheter från pågående och avslutade projekt.

– Att överföra standardiserad kunskap mellan projekt innebär att väga regler och rutiner mot lokal anpassning, tillägger Irene Martinsson.

Avhandlingen visar att standardiserad kunskap som överförs är omfattar mer än rutiner såsom tillexempel lokala kontakter, problemlösning inom kundens affärsområde samt anpassning av den standardiserade produkten.


Avhandlingens namn: Standardized Knowledge Transfer. A study of Project-Based Organizations in the Construction and IT Sectors.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Irene Martinsson, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-473 31 45, 076-13 81 956, e-post im@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera