Tema

Nya problem kräver nya former av offentlig styrning

Det finns många samhällsproblem som politiker och tjänstemän i dag inte kan hantera eller lösa på egen hand. Det innebär att ett ömsesidigt samspel med andra aktörer i samhället blir allt viktigare i försök att lösa kollektiva problem. I boken ”Governance på svenska” undersöker en grupp forskare hur den offentliga styrningen har förändrats och hur nya former av samhällsstyrning växt fram.

Begreppet ”governance” används inom internationell forskning, där man talar om en pågående förändring från ”government” till ”governance”, som på svenska skulle kunna översättas som en förskjutning från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning.

– Många aktörer är inblandade. Nätverk och partnerskap formas, kontakter och initiativ korsar varandra. Konsekvensen är att den representativa demokratin som ideal och praktik kompletteras och ibland ersätts med andra former av inflytande och maktutövande, berättar statsvetarna Gun Hedlund och Stig Montin vid Örebro universitet, som är bokens redaktörer.

– Här finns det dock en risk, eftersom olika grupper i samhället har olika mycket makt och inflytande. Vidare kan möjligheterna att förstå vad som händer och hur man kan utkräva ansvar undergrävas för dem som berörs av besluten

Bokens elva författare, av vilka nio är verksamma vid Centrum för urbana och regionala studier på Örebro universitet, undersöker om samma utveckling sker i Sverige, genom att studera fem politikområden: internationell utvecklingspolitik, kvinnofridspolitik, skogspolitik, stadspolitik, demokratipolitik samt folkhälsopolitik.

Dessa och många andra områden hanterar svårlösta problem och politiska målsättningar som inte alltid är lätta att nå. Därför försöker stat och kommuner styra utvecklingen med hjälp av och tillsammans med andra aktörer i samhället, som medborgare, organisationer och företag, med varierande framgång. Boken innehåller exempel på både lyckade och misslyckade styrningsförsök.

– Inom flera områden har den offentliga styrningen förändrats på ett sätt som kan tolkas som en övergång från hård till mjuk styrning. Det mest framträdande draget tycks vara en övergång från att synliggöra, ibland motstridiga, partsintressen till en ambition att skapa en föreställning om en grundläggande samsyn mellan olika grupper, konstaterar Gun Hedlund och Stig Montin.

– Våra resultat visar hur viktigt det är att undersöka hur makt egentligen utövas bakom den nya blandningen av olika styrningsformer.

De författare som medverkar i boken är Ann-Catrin Andersson, Charli Eriksson, Karin Fröding, Ingemar Elander, Mikael Granberg, Gun Hedlund, Erik Hysing, Jon Pierre, Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren och Joachim Åström.

Governance på svenska ges ut av Santérus Academic Press Sweden.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Stig Montin, 070-396 12 90, eller Gun Hedlund, 073-740 91 92.

Nya problem kräver nya former av offentlig styrning

 lästid ~ 2 min