Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2009

Tandvård på kontrakt gynnar tandhälsan

Patienter som i förväg tecknar kontrakt med Folktandvården för sin tandvård till en fast summa upplever att de har en bättre tandhälsa jämfört med patienter som betalar för varje enskilt besök. ” Skillnaden kan inte förklaras av de sociala olikheter som finns mellan grupperna utan det är systemet med kontraktstandvård som är relaterat till skillnaden”, säger beteendevetare Veronica Johansson vid Avdelningen för samhällsodontologi på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. Den 11 december disputerade hon på avhandlingen “Oral Health-Related Quality Of Life And Patient Payment Systems”.

Under 2000-talet har allt fler landsting och regioner infört så kallad Frisktandvård. Det innebär att patienten tecknar kontrakt med Folktandvården och betalar en fast summa för en specifik tidsperiod. Patienten får sedan den vård som krävs utan någon ytterligare kostnad.

2007 hade 16 av landets totalt 21 landsting och regioner infört systemet och inom en snar framtid kommer det att finnas tillgängligt för alla medborgare. Fram till nu har formerna för systemet skilt sig åt mellan de olika landstingen, men nu pågår ett arbete som syftar till att ta fram en nationell modell.

Det finns motsvarande modeller utomlands, bland annat i Storbritannien som har ett privat system som legat till grund för det som nu införs av Folktandvården.

– Det svenska systemet går att jämföra med de olika försäkringsalternativ som finns på många håll, inte minst i USA, säger Veronica Johansson som undersökt hur tandhälsan påverkas av Frisktandvård jämfört med så kallat Styckepris, det vill säga när patienten betalar för varje enskilt besök.

Materialet utgörs av svar från en enkät som skickades ut 2003 till 2 400 slumpvisutvalda patienter i Folktandvården Värmland. Hälften av dem var anslutna till Frisktandvård, i Värmland kallat Kontraktstandvård, och den andra hälften tillhörde Styckeprisgruppen.

Resultatet visar bland annat att patienterna i Kontraktstandvårdsgruppen är yngre, har högre utbildning, är oftare födda i Sverige och gifta eller sammanboende jämfört med den andra gruppen. Deras upplevda tandhälsa var också bättre jämfört med Styckeprisgruppen.

– Men jag vill poängtera att den upplevda orala hälsan var bra i båda grupperna.

Det finns alltså vissa sociala olikheter mellan de båda grupperna, men det är förvånande nog inte dessa som ligger bakom skillnaderna i upplevd tandhälsa.

– Det finns exempelvis inga skillnader mellan den upplevda orala hälsan och vilken utbildning patienterna har eller hur gamla de är, utan det är troligen själva systemet med Kontraktstandvård som är relaterat till effekten.

Veronica Johansson fann också att ju mer en patient var beredd att betala för sin Kontraktstandvård desto mer uppskattad var tandläkaren.

– Det är väldigt intressant och den slutsats man kan dra av det är att patienterna uppfattar Kontraktstandvård mer som ett ekonomiskt system än ett vårdsystem, säger Veronica Johansson och menar att hennes resultat är positiva för Kontraktstandvården, men att det krävs fler studier i framtiden.

– Vi behöver följa patienterna under en längre tid för att kunna dra några egentliga slutsatser om orsaker och verkan, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Veronica Johansson på telefon 040-66 58 641 eller via e-post: veronica.johansson@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera