Tema

Mötande på gott eller ont?

I en ny doktorsavhandling i specialpedagogik har Gunvie Möllås studerat villkor och förutsättningar för gymnasieelevers möjlighet att lyckas med sin utbildning.

Gunvie Möllås har undersökt hur skolan organiserar sin verksamhet och hur eleverna själva upplever och förstår sin studiesituation.

I skolans vardag möts, samtalar och handlar elever, lärare och övrig skolpersonal i många olika sammanhang. Vilken betydelse har samspelet och kommunikation som förs med och om elever? Hur förstår eleverna själva sin delaktighet, kommunikationen och sitt lärande?

Forskningsarbetet har skett vid två gymnasieskolor under drygt tre år och Gunvie Möllås har följt elva elever från det att de avslutade grundskolan fram till studenten.

Resultatet visar på gymnasieskolans komplexitet där formella sammanhang som t.ex. elevvårdsteamsmöten och  klasskonferenser har en begränsad betydelse för hur eleverna lyckas med sina studier. För elever som når framgång trots en komplicerad skolgång och livssituation i övrigt är kompisgemenskap betydelsefull, men framförallt framstår delaktigheten i den egna lärandeprocessen som en avgörande faktor. Detta ställer krav på kontinuerliga samtal och uppföljningar där undervisande lärare och inte minst klassföreståndare/mentor intar en central roll.

– Jag hoppas att avhandlingens resultat ska väcka intresse och diskussioner på olika nivåer, säger Gunvie Möllås.

Det gäller alla som är verksamma i gymnasieskolans vardag, men också i grundskolan som försörjer gymnasieskolan med nya elever. Resultatet borde också vara intressant för beslutsfattare och tjänstemän som ska hantera gymnasieskolans framtida utveckling, inte minst med tanke på den  förestående reformen.

Gunvie Möllås är född 1957 och uppvuxen i Aneby. Hon är utbildad mellanstadielärare, specialpedagog och har en fil.mag. i pedagogik. Sedan 1978 har hon varit verksam i Vaggeryds kommun och är numera anställd som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping, där forskarutbildningen påbörjades hösten 2003. Sedan dess  har hon under tre och ett halvt år varit projektanställd vid Göteborgs universitet.

Gunvie Möllås försvarar sin avhandling fredagen den 27 november 2009 kl.13.15 i sal Hc 218 på HLK i Jönköping.

Professor Ann Ahlberg, Göteborgs universitet och professor Claes Nilholm, Högskolan för Lärande och Kommunikation har varit handledare.

Fakultetsopponent är professor Reidun Tangen, Oslo universitet.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 170 anställda och omsätter 160 mnkr.

Kontaktinformation
Gunvie Möllås,
tfn 036-10 13 54, mobil 073-599 06 05, gunvie.mollas@hlk.hj.se
Professor Ann Ahlberg,
tfn 031-786 20 81, ann.ahlberg@ped.gu.se

Mötande på gott eller ont?

 lästid ~ 2 min