Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2009

Trovärdighet problem för svensk miljöpolitik

Politiska styrdokument som påverkar hushållens miljöarbete, t ex källsortering, skiljer sig markant från medborgarnas uppfattningar om syftet med aktiviteterna. Detta leder till ett trovärdighetsproblem bland medborgarna som kan påverka resultatet av miljöarbetet negativt, menar forskaren Simon Matti vid Luleå tekniska universitet.

Simon Matti har studerat svenska miljöpolicyn och deras legitimitet, dvs hur de värderingar och problembeskrivningar som styrt utformningen av policyn stämmer överens med etablerade värderingar hos medborgarna.

– Svensk miljöpolitik dras idag med problem när det gäller trovärdighet, motivation och beslutssituation, det kan i sin tur antas ha en negativ påverkan på svenskt miljöskydd, säger Simon Matti. Noggranna analyser av en policys legitimitet utgör en viktig del vid utformningen av dokumentet och kan starkt bidra till att förklara framgångar eller misslyckanden i miljöarbetet.

I sin doktorsavhandling presenterar Simon Matti ett analytiskt ramverk för att studera policyn ur ett legimitetsperspektiv. Målet är att bidra till styrdokument som bättre överensstämmer med medborgarnas värderingar. Ramverket testas i en empirisk analys av den svenska miljöpolicyns legitimitet under åren 1994 – 2006 där en textanalys av centrala politiska dokument jämförs med svar från två medborgarenkäter.

Jämförelsen visar på tydliga skillnader i värdesystem mellan de som utformar policydokumenten och medborgarna som ska genomföra aktiviteterna. Medborgarnas allmänna uppfattning om miljösituationen som ett allvarligt globalt hot som kräver omedelbara insatser, krockar med politikernas värdesystem där ekonomiska och partipolitiska motiv styr utformningen.

Kontaktinformation
Upplysningar: Simon Matti, Luleå tekniska universitet, 070-29 20 235 ,Simon.Matti@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera