Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2009

Inget självklart samband mellan moderskap och fred

Aktivistgrupper inom rörelsen Soldatmödrarna utmanar genusordningen i Ryssland genom att problematisera det påstått självklara sambandet mellan moderskap och fredsträvande. Det visar en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

– Tidigare studier av Soldatmödrarna understryker att modern är en central symbol i rörelsen, som förknippas med traditionell kvinnlighet, med kampen för fred och med omsorg om de kränkta och sårade, säger Zaira Jagudina som disputerar i sociologi.

– Men min studie visar att aktivisterna problematiserar det påstått självklara sambandet mellan moderskap och fredssträvande, mellan femininitet och social omsorg. De utmanar nytraditionalistiska tendenser i genusordningen i Ryssland och verkar för ett nytt tänkande kring genus, legitimt militariserat våld och medborgarskap, utifrån en människorättslig synvinkel.

Soldatmödrarna består av aktivistgrupper som bildades under 1980-talets perestrojka och glasnost i protest mot inhumana villkor och en utbredd brutalitet bland de värnpliktiga i den ryska armén.

Soldatmödrarörelsen erbjuder inte bara råd och hjälp till soldater och deras familjer. De utgör dessutom en social plattform för medlemmarnas egen utveckling och för en successiv förändring av deras kollektiva könsidentitet.

– Den patriotiska soldatmodern framställs i den dominerande offentliga diskursen i massmedia som en kvinna som fullföljer moderns medborgerliga plikt. Men aktivisterna ifrågasätter grundvalen för de konventionella könsroller som konstrueras i en nationell stat byggd på ett legitimt militariserat våld, säger Zaira Jagudina.

Många mödragrupper stödjer visserligen ett lagligt militariserat våld genom att begränsa kvinnors sociala engagemang till rollen att främst vara ”samhälleliga mödrar”. Dessa grupper erbjuder omsorg för utsatta individer utan att ifrågasätta den officiella politikens premisser.

– Inom rörelsen förändras däremot mödrarnas känslor av rädsla, skam och osäkerhet till stolthet och mental styrka. En ny slags kvinnosolidaritet växer fram. Den bygger på idéer om människans universella rätt till liv, hälsa och välmående och framhäver kvinnors aktiva deltagande i politiken.

Avhandlingen bygger på dokumentstudier och serier av djupintervjuer och observationer genomförda i frivilligorganisationerna Soldatmödrar mellan åren 2000-2005.

Den innehåller också en analys av civilsfärens icke-statliga organisationer och kvinnoorganisationer i det postsovjetiska Ryssland. Denna analys belyser en bredare social kontext i vilken soldatmödrarnas rörelse skapas och utvecklas.  

Avhandlingens titel: Social Movements and Gender in Post-Soviet Russia: The Case of the Soldiers’ Mothers NGOs.

E-länk: http://hdl.handle.net/2077/20783

Fakultetsopponent: Professor Helena Flam, University of Leipzig, Germany

Tid och plats för disputation: Fredagen den 9 oktober 2009, kl. 10.15 i hörsalen Sappören, Sociologiska Institutionen, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Zaira Jagudina,
tel. 0500-448247 (arb.)
e-post: zaira.jagudina@his.se
Avhandlingen kan beställas hos gunilla.gustafsson@sociology.gu.se, 150 kr exklusive porto

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera