Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2009

Kvinnor får lika bra hjärtsjukvård som män

Kvinnor och män får en likvärdig behandling när de drabbas av kärlkramp och lindrig hjärtinfarkt. De skillnader man ser beror mer på ålder än kön, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

I en omfattande studie har Joakim Alfredsson, överläkare och doktorand i kardiologi, granskat hur patienter med instabil kärlkramp med en mindre eller hotande infarkt faktiskt blivit behandlade. Frågeställningen var: i vilken utsträckning får kvinnor en annan behandling för sin hjärtsjukdom än män?

Slutsatsen är att de skillnader man ser är mer beroende på ålder än på kön. Jämfört med männen är de drabbade kvinnorna flera år äldre och har oftast flera andra samtidiga sjukdomar.

– Efter att ha tagit hänsyn till patienternas ålder visar vi att det inte är någon skillnad i farmakologisk (läkemedels-) behandling. Däremot är det något större andel av männen som undersöks med kranskärlsröntgen. Med hänsyn till kvinnornas högre medelålder har de bättre utsikter att överleva, säger Joakim Alfredsson.

Studien har initierats och handletts av Eva Swahn, professor i kardiologi. Den första delstudien omfattar 53 000 patienter, varav 37 procent kvinnor, som lagts in på hjärtintensivavdelningar 1998-2002. De led alla av en lindrigare form av infarkt eller hotande infarkt (akut kranskärlssyndrom utan ST-förhöjning). Information om patienterna har hämtats ur det landsomfattande kvalitetsregistret RIKS-HIA.

De kvinnliga patienterna var i genomsnitt 78 år, fem år äldre än männen. Kvinnorna hade också oftare högt blodtryck och diabetes, medan männen rökte mer och hade oftare drabbats av tidigare hjärtinfarkt.

– Skillnaden i ålder är viktig, eftersom den påverkar hur vi behandlar patienten. När vi justerar materialet statistiskt och sorterar bort åldersfaktorn är skillnaden i dödlighet bortsopad. Då ser vi att kvinnorna till och med klarar sig bättre på sikt, säger Joakim Alfredsson.

Samma förhållande gäller läkemedelsbehandling. Av råmaterialet framgår att männen i något större utsträckning behandlas med läkemedel, men den skillnaden försvinner om man justerar för ålder .

– Risken för biverkningar av läkemedel ökar med ökande ålder, vilket kan vara ett skäl till att man är mer återhållsam med att ge den behandlingen till äldre patienter.

Alla patienter med denna diagnos hamnar dock inte på hjärtintensiven, utan vårdas på andra sjukhusavdelningar. Forskarna granskade 570 patienter som lagts in på sju sjukhus i sydöstra regionen under två månader. De såg då att det i alla åldersgrupper var en större andel män än kvinnor som lades in på hjärtintensivvårdsavdelning, 69 procent bland männen mot 56 procent bland kvinnorna. Men när materialet justeras för ålder och andra bakgrundsfaktorer framgår att patienter av båda könen fick likvärdig vård. Då visade det sig också att dödligheten under det första året var lägre hos kvinnorna.


Avhandlingen Management and outcome in non ST-elevation acute coronary syndromes lades fram fredag 11 augusti vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Joakim Alfredsson
Tel växel 013-222000, begär personsökning
E-post joakim.alfredsson@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera