Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2009

Torv och aska renar vatten i förorenad mark

Aktivt kol och järnpartiklar är traditionellt de mest använda materialen för att rena vatten i förorenad mark, men det finns ett stort antal naturliga material och avfallsprodukter som fungerar minst lika väl. De har dessutom lägre miljöpåverkan och låga kostnader, enligt chalmersforskaren Yuliya Kalmykova.

I sin doktorsavhandling visar hon hur väl de alternativa materialen fungerar som sorbenter i olika filtertekniker:

– En viktig sak är att man förutom naturliga material som torv, bark och sjögräs även kan återanvända industriavfall, som fiberaska från papperstillverkning, masugnsslagg och sågspån, på ett effektivt sätt och sparar då på andra resurser, säger hon.

Yuliya Kalmykova har studerat och utvecklat markfilter och barriärer i marken. Under senare år har man i andra länder använt olika typer av sådana. Men forskning kring metoder anpassade för svenska förhållanden har inte gjorts tidigare. För att ta hand om olja, metaller, och kemikalier, som marken kan vara förorenad av, används oftast aktivt kol. Men det är mindre miljövänligt och dyrt.

Ämnena arsenik, kadmium, krom, koppar, nickel, bly och zink samt petroleumkolvätens sorption studerades i bägare- och kolonnförsök med artificiellt framställda lösningar och naturligt lakvatten. Torv och fiberaska visade sig vara de mest effektiva materialen för att avskilja metallerna.

– Dessa material är alltså minst lika effektiva som aktivt kol. Men bara var för sig, för när torv och fiberaska blandades blev sorptionskapaciteten lägre.

Vid installation av filter för vattenbehandling är det också viktigt att kontrollera eventuell förekomst av kolloider i det vatten som skall renas. Torvfiltret gav ifrån sig mycket små mängder kolloider, varför kolloid transport av metaller inte orsakas av torvfiltret i sig.

Resultaten i avhandlingen ger en djupare förståelse för metallers sorption och deras transport med kolloider i filterbäddar med alternativa sorbenter bestående av organiskt material eller mineraler. Resultatet är också av stort värde vid projektering och optimering av filter för behandling av förorenat vatten i full skala.

Medfinansiärer i projektet:
Stena Metall AB och Renova AB genom Kompetenscentrum FRIST (Forum for Risk Investigation and Soil Treatment

Avhandlingen “Alternative Sorption Materials for Contaminated Water Treatment” försvarades vid en offentlig disputation den 29 maj, 2009 vid Chalmers.

Kontaktinformation
Mer information:
Yuliya Kalmykova, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik
yuliya.kalmykova@chalmers.se
0737-30 29 51

Handledare:
Ann-Margret Strömvall, Institutionen för Bygg- och miljöteknik
ann-margret.stromvall@chalmers.se
031-772 86 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera