Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2009

Lärarkompetens och hembakgrund betydelsefullt för barns läsförmåga

Ett tryggt skol- och klassrumsklimat och föräldrarnas engagemang har betydelse för hur barnen lyckas i skolarbetet. Men en djupare granskning av dessa samband, vilket görs i en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet, visar att det är andra faktorer som ligger bakom.

– Ett positivt klimat, engagerade föräldrar, lärarkompetens och elevernas hembakgrund har var för sig stor betydelse för hur elever och klasser presterar i läsning, säger Elisabeth Frank.

– Men tittar man närmare på hur dessa faktorer är kopplade till varandra visar det sig att det är just lärarkompetensen som till största delen ligger bakom såväl den trygghet eleverna känner i den egna klassen som föräldrarnas delaktighet i det som rör det egna barnet.

Elisabeth Frank har i sina analyser utgått från svenska data från den internationella läsundersökningen PIRLS, som omfattar drygt 5.000 elever i årskurs 3.

Genom en utvecklad statistisk metod har hon kunnat se vad som särskiljer olika klasser borträknat den skillnad som finns mellan eleverna i klassen. Vid sidan av den nämnda lärarkompetensen förklarar även elevernas hembakgrund en stor del av skillnad i läsprestationer.

– Det handlar om betydelsen av ett socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital i hemmiljön, säger Elisabeth Frank.

Knappast någon förnekar att ett tryggt skol- och klassrumsklimat är betydelsefullt för elevernas utveckling och lärande, eller att föräldrarnas engagemang och delaktighet i barnens utbildning är viktigt. Men något stöd för att det betyder något i relation till barnens lärande, i det här fallet en god läsförmåga när hänsyn tas till lärarkompetens och hembakgrund, ger alltså inte den aktuella studien.

Elisabeth Frank lägger fram sin avhandling ”Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund” vid institutionen för pedagogik och didaktik tisdagen den 9 juni, kl 13.15.
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Kontakt: Elisabeth Frank 0480-446385, elisabeth.frank@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera