Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2009

Ensam är inte stark – en studie i team-baserat entreprenörskap

Bakom många nya, innovativa företag ligger ofta fler än en grundare. Att starta företag i team med flera ägare är dock en förbisedd möjlighet både i forskningen och i praktiken. En ny avhandling i företagsekonomi bidrar med kunskap om hur dessa ”grundar team” eller ”venture team” formeras, utvecklas och till slut upplöses. Samtidigt så fokuserar studien på hur rollerna i dessa team skapas och utvecklas över tiden i förhållande till innovationsprocessen i företagen.

En av viktigaste slutsatserna i avhandlingen är att innovationsprocessen, venture team-processen, samt rollprocessen i teamet, utvecklas i återkommande cykler. Dessa cykler växelverkar hela tiden med varandra och påverkar de olika processernas förlopp.

Avhandlingen läggs fram vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet den 29 maj av Tommy Larsson Segerlind.

Tidigare forskning om entreprenörers roll att bidra till ekonomisk tillväxt genom skapandet av nya produkter, distributionssätt eller tjänster har ofta utgått från att entreprenörer verkar ensamma.

Att istället studera entreprenöriella processer utifrån teamet som analysnivå hjälper oss att bättre förstå och förklara fenomen i innovationsprocessen som tidigare varit relativt outforskat.

Dessa fenomen handlar bland annat om perioder av utvidgning och förgrening i idéutvecklingen i innovationsprocessen, relationernas roll och hur samarbetet i team växer fram och förändras, samt hur venture-teamet kan utvecklas till ett balanserat och erfaret ledarskapsteam. En slutsats i avhandlingen är att även om konflikter är vanliga i dessa team, så driver konflikter ofta innovationsprocessen framåt.

– Det är inte heller konflikterna som i första hand gör att dessa team slutligen upplöses. Det beror istället på att deltagarna över tid ofta finner det mer meningsfullt att engagera sig i andra team-konstellationer, säger Tommy Larsson Segerlind.

Tommy Larsson Segerlind intresse av ämnesområdet väcktes efter att ha medverkat som medförfattare till en bok om Tetra Pak (”Tetra – historien om dynastin Rausing”).

I boken gjordes upptäckten att det var en handfull personer som låg bakom framgången i innovationsprocessen i Tetra Pak från 1944 och framåt. Dessa nyckelpersoner var eller blev också delägare i Tetra Pak, innan det blev ett rent familjeföretag på 1970-talet, dvs. de var ett ”venture team”.

– Arbetet med Tetra-boken ledde fram till syftet med denna avhandling som är att utforska vilka teoretiska, begreppsmässiga, empiriska och metodologiska insikter som uppnås genom att studera innovationsprocessen i nya företag. Och att utgå från teamet som analysnivå, säger Tommy Larsson Segerlind.

I avhandlingen finns Tetra-caset med som ett pilot-case, men det huvudsakliga caset är hämtat från den polska förlagsbranschen under perioden mellan 1985 till 2003.

– Huvudcaset kan också läsas som en berättelse om Polens samhälliga och ekonomiska förändring från 1985 till 2003, berättad från ett ovanligt perspektiv, nämligen teamet. Vi behöver alternativa berättelser om entreprenörskap som inte enbart utgår från en enskild entreprenör eller för den delen helt utelämnar människorna i dessa processer, poängterar Tommy Larsson Segerlind.

Avhandlingens namn: Team Entrepreneurship – A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process. Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-26815

Kontaktinformation
Ytterligare information
Tommy Larsson Segerlind, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola, tfn 0709-60 44 28, 08-608 44 70, e-post tommy.larsson@sh.se

Porträttbild kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5918&a=63691.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera