Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2009

Om kartellbekämpning i EG

Den 30 april lägger Ingeborg Simonsson vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet fram sin avhandling Legitimacy in EC Cartel Control. I avhandlingen visar hon hur kartellbekämpningen kan effektiviseras genom utvecklat samarbete mellan kontrollorganen inom EG. Hon visar också på olika möjligheter att stärka kartellbekämpningens legitimitet.

Med karteller menar man vanligen att företag ägnar sig åt hemliga prisöverenskommelser eller produktionskvoter, gör upp om anbudsgivning eller delar upp marknader mellan sig. Innebörden är att priserna stiger och att utbudet på marknaden sjunker.

En viktig slutsats i avhandlingen är att förbudet mot karteller behövs. Förbudet är berättigat på grund av de stora samhällsekonomiska kostnader som karteller orsakar. Ett förbud bidrar till förutsebarhet i rättstillämpningen och fyller också en viktig processekonomisk funktion.

Det befintliga europeiska systemet för att upptäcka och lagföra karteller är troligen ineffektivt enligt Ingeborg Simonsson. Systemet bygger på att varje medlemsstat i EG ska dra sitt strå till stacken. Men kartellbekämpningen är väldigt resurskrävande och svår. Målen pågår länge, upp till 10-15 år. I domstolsprocesser där kartelldeltagare från flera länder är inblandade måste domstolen sannolikt ordna med översättning av processmaterialet. Det finns troligen inte tillräckligt många experter för att bemanna alla europeiska konkurrensmyndigheter och domstolar.

Ingeborg Simonsson menar därför att kartellbekämpningen borde samlas hos ett fåtal högpresterande konkurrensmyndigheter inom EG. Dessutom anser hon att det finns anledning att fundera på om små karteller enbart borde hanteras enligt nationell lagstiftning eftersom EG-samarbetet är förhållandevis tungrott.

På senare tid har det kommit flera empiriska studier som påvisar ett samband mellan kartellbildningar och överpriser. Studierna bekräftar den gängse teoribildningen kring karteller. Ingeborg Simonsson anser att de kartellbekämpande organen inom EG oftare borde hänvisa till sådana studier. Det skulle ge större legitimitet till de stränga bötesstraff som döms ut. På motsvarande sätt skulle legitimiteten kunna stärkas genom hänvisningar till amerikansk rätt, eftersom reglerna i mångt och mycket har utvecklats likadant där. Stärkt legitimitet skulle till exempel kunna minska antalet överklaganden, vilket skulle minska belastningen på rättsväsendet som istället skulle få mer tid att granska nya fall av misstänkt kartellbildning.


Ingeborg Simonsson är rådman vid Stockholms tingsrätt, särskilt med inriktning på konkurrensrätt och immaterialrätt.

Disputationen sker den 30 april 2009 klockan 10.00 i G-salen, Arrheniuslaboratoriet, Frescati, Stockholms universitet. Opponent är professor Olav Kolstad vid Oslo universitet.

Kontaktinformation
Ingeborg Simonsson kan nås på ingeborg.simonsson@juridicum.su.se. eller 0708-29 32 88. Säkrast nås hon den 28-29 april.

Bild på Ingeborg Simonsson finns på http://www.juridicum.su.se/jurweb/ingeborg_simonsson.jpg. Fotografen heter Mattias Johansson.

Avhandlingen heter Legitimacy in EC Cartel Control. Du kan även kontakta Juridicums pressansvarige Staffan Westerlund på staffan.westerlund@juridicum.su.se eller 073 – 784 5031.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera