Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2009

Lägre kostnad och bättre miljö med alternativa transporter i glesbygd

Alternativa sätt att transportera personer och gods i glesbygd studeras i en doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet. Halvfulla godstranporter och ensambilsåkande utgör idag problem i glesbygdsområden. Transportkostnaderna för glesbygdsbor ökar i takt med att avståndet till arbete och daglig service blir längre. Samtidigt påverkas miljön negativt av ensambilsåkandet.

Ett sätt att möta problemen är att erbjuda alternativa sätt att transportera sig till arbete, daghem, affär osv. Forskaren Charlotte Reinholdt Hageback visar i sin avhandling att framförallt ekonomin är den drivande faktorn för att få människor att ändra sina transportvanor. Marknadsföring och information om de fördelar som valet av alternativa transportsätt innebär för den enskilde, är viktiga faktorer för att ändra invanda transportmönster.

Erbjudanden om alternativa transporter som kostar mindre än att ta den egna bilen och som även sparar miljön, t exx bussåkande, underlättar en förändring av transportvanorna. Detta gäller såväl privata transporter som godstransporter. I Pajala kommun där studierna genomförts erbjöds invånarna t ex att arbetspendla med skolskjutsen, ett alternativ som var intressant för många som tidigare tagit den egna bilen till arbetet. Pendlarbussen riktade sig i första hand till kvinnor som arbetade inom vården men utnyttjades, i motsats till vad flera studier om bussåkande visar, framför allt av män.

För att kunna effektivisera godstransporter krävs bl a avtal som ställer krav på samordning samt att transportföretag och leverantörer är överens om vinsterna med en samordning. Studierna visar också att företag som transporterar dagligvaror är mer positiva till att samordna transporterna än de företag som transporterar övrigt gods.

De studier som ligger till grund för avhandlingen gjordes under åren 2000- 2006 i Pajala kommun och utgjordes av intervjuer, möten och enkäter bland kommuninvånare och företagare inom gods- och transportområdet. De förslag på alternativa transporter som studerats togs fram i samarbete mellan kommuninnevånarna, kommunpolitiker och lokala företag.

Kontaktinformation
Upplysningar: Charlotte Reinholdt Hageback, charlotte.reinholdt-hageback@banverket.se, 070 – 558 63 33.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera