Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2009

Blir jämställda elever bättre i fysik?

En avhandling från Umeå universitet undersöker hur det går till när gymnasieelever lär sig fysik genom att lösa uppgifter tillsammans. Fungerar elevgrupperna på ett jämställt sätt ökar möjligheterna att samtalen om fysik blir lärande tillfällen.

Fysik är ett ämne som många elever tycker är svårt, abstrakt och ofta inte så intressant. Det är ett ämne som är manligt kodat, både på ett symboliskt plan och genom att det oftast är män som både arbetar med och undervisar i fysik.

Ett sätt att göra ämnet mer tillgängligt för både flickor och pojkar och att öka intresset för ämnet kan vara att satsa på undervisningsmetoder där eleverna själva är aktiva och pratar mycket fysik.

Karin Dues avhandling handlar om hur gymnasieelever på naturvetenskapsprogrammet diskuterar och löser fysikuppgifter i små grupper. Hon undersöker hur lärande samtal i fysik utvecklas, vilka svårigheter eleverna har med uppgifterna, och om och på vilket vis det sociala samspelet och genus får betydelse i samtalen.

– Det är viktigt att samtalen har en öppen och tillåtande karaktär och att grupperna fungerar på ett jämställt sätt, säger Karin Due.

Traditionella genuspräglade beteenden och normer för hur flickor och pojkar kan agera påverkar samtalen på ett negativt sätt. Det gäller t.ex. en inriktning mot tävling och konkurrens eller ett undvikande av konflikter.

Elevernas möjligheter till lärande i grupperna kan kopplas till hur hierarkiskt grupperna fungerar och till hur manlighet och kvinnlighet manifesteras i elevernas interaktion.

Det finns grupper som fungerar mer jämställt och där genusrelationerna inte är så traditionella. Dessa kommer längre i att utveckla fysikinnehållet i sina samtal och ökar därmed sina möjligheter att lära fysik.

Avhandlingen bygger på intervjuer av elever från naturvetarprogrammet i gymnasiet och videoinspelningar av deras gruppdiskussioner under fysiklektioner. Intervjuerna visar att fysikämnet ses som svårt och präglat av formler, matematik och logik. Men i elevernas uttalanden och agerande finns också ett ifrågasättande av denna bild av fysikämnet. Uppgifterna kan då knytas till kända fenomen och elevernas egna erfarenheter och känslor.

Eleverna växlar mellan att se en fysikkunnig person som en man eller en könsneutral person. I grupperna är det pojkar som positioneras som de mest kunniga i fysik och i intervjuerna säger en del elever att pojkar och flickors tänkande skiljer sig åt. Andra elever menar att kunnighet i fysik inte har med kön att göra.

Karin Due är lärare i fysik och biologi på Östra gymnasiet, Umeå.

Fredagen den 3 april försvarar Karin Due, Institutionen för fysik och Genusforskarskolan, sin avhandling med titeln ”Fysik, lärande samtal och genus. En studie av gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik.”

Disputationen äger rum kl.13.00 i Lilla hörsalen (KB3A9), KBC-huset.

Fakultetsopponent är professor Svein Sjøberg, Institutt før laerarutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Karin Due
Telefon: 090-7865702, 070-3928790, 090-43338
E-post: karin.due@physics.umu.se , karin.due@umea.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera