Tema

Konservativ platschef styr riskhantering på byggen

Platschefer inom byggindustrin är duktiga på att planera, tänka efter innan de tar beslut och att styra efter regler och riktlinjer. De är också mer konservativa och hamnar oftare än chefer i annan industri i situationer där man ”gör som man alltid gjort”. Det konstaterar forskaren Kajsa Simu vid Luleå tekniska universitet, som i sin doktorsavhandling studerat styrning och riskhantering inom byggindustrin.

Platschefens roll vid byggprojekt är central så tillvida att han eller hon ofta tillskrivs vara den som har störst påverkan på utfallet och styrningen av risker kopplade till projekten. Det kan t ex handla om ritningar som innehåller felaktig information, avsaknad av skyddsräcken, fel material mm.

Kajsa Simu studerar i sin avhandling hur platschefer i byggindustrin styr och hanterar olika risker förknippande med byggprojekt – risker som kan medföra stora kostnader för företagen och kunderna.

Hennes forskning visar att byggbranschen har en kultur och organisation som förstärker ett konservativt beteendet hos platschefer och som hämmar användandet av ny information för att lösa problem.

Hårt pressade byggtider och minimalt med resurser är viktiga faktorer som stödjer konservativa lösningar. Beslut baserade på erfarenhet tar mindre tid än beslut som kräver att man hämtar in ny information och kunskap. Kulturen i byggbranschen karaktäriseras även av att det är viktigare att söka syndabockar än att lära av sina misstag och ta ny kunskap till hjälp för att motverka att liknande problem uppstår.

Kajsa Simu definierar några viktiga parametrar för att byggprojekt följs upp och styrs på ett sätt som leder till att risker som leder till höjda kostnader minimeras.

Genom att mäta olyckor och olyckstillbud kan man avgöra om styrningen av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen fungerat väl. Studier av hur arbetet bedrivs, sammanställning av fel som uppstår samt jämförelser mellan ekonomiska prognoser av kostnader och det slutliga resultatet, ger även detta en fingervisning om hur riskhanteringen i projektet fungerat.

Bakom Kajsa Simus avhandling ligger byggbranschens problem med felaktiga produkter, ökande antal olyckor och byggfusk som i slutänden kostar byggföretagen och kunderna stora pengar.

I många fall handlar det om kommunala-, landstings- och statliga byggprojekt som finansieras med allmänna skattemedel. Att minska byggkostnaderna genom en bättre styrning av projekten ligger, enligt Kajsa Simu, i hela samhällets intresse.

Kontaktinformation
Upplysningar: Kajsa simu, 070 – 589 98 96, kajsa.simu@ltu.se eller informatör Åsa Svedjeholm, 070 – 339 16 28, 0920 – 49 16 28, asse@ltu.se

Konservativ platschef styr riskhantering på byggen

 lästid ~ 1 min