12 december 2008

Vindkraftsutbyggnad med juridiska förhinder

Riksdagens och regeringens miljö- och klimatpolitiska beslut och målsättningar är vittgående och bitvis radikala, inte minst när det gäller utbyggnaden av svensk vindkraft. Men hur väl rimmar målen och besluten med svensk lagstiftning? I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet diskuterar Maria Pettersson bland annat behovet att avskaffa det generella tillståndskravet för större vindkraftsparker och att bryta igenom det kommunala planmonopolet.

Renewable energy development and the function of law. A comparative study of legal rules related to the planning, installation and operation of windmills är en doktorsavhandling i juridik, närmare bestämt miljö- och naturresursrätt med inriktning mot energirätt. I avhandlingen – med vilken Maria Pettersson disputerar den 16 december – undersöks de rättsliga förutsättningarna för att öka användandet av förnyelsebar energi, framför allt vindkraft, i enlighet med fastslagna miljö- och klimatpolitiska beslut och förutsättningar.

– Samhällets rättsliga och administrativa system har stor betydelse för möjligheterna att praktiskt genomföra energipolitiska mål, det handlar om gränser och riktlinjer för hur till exempel mark får användas, hur olika intressen ska viktas mot varandra eller vem som fatta vilka beslut, säger Maria Pettersson.

I avhandlingen har Pettersson jämfört det svenska rättssystemets funktion när det handlar om utvecklingen av förnyelsebar energi med motsvarande rättsliga funktioner i Danmark, Norge och England. Det innebär bland annat en analys av de regelsystem som är relaterade till fysisk planering, lokalisering, tillstånd och drift av energianläggningar.

– Analysen av svensk rätt visar att det finns omfattande hinder mot ett effektivt genomförande av de energipolitiska målen. De främsta stötestenarna återfinns i planerings- och tillståndssystemen även om enskilda regler också i flera fall har visat sig hindra en etablering. Bristen på tillräckliga kontrollfunktioner i kombination med en betydande lokal beslutsmakt bidrar också det till ett oförutsägbart och ineffektivt system för planläggning av förnyelsebar energi.

I dag kan det krävas åtskilliga tillstånd för att få uppföra en vindkraftsankäggning, vilket innebär att tiden från idé till genomförande riskerar att ta många år utan att investeraren vet om eller när arbetet kan påbörjas.

– Undersökningen av motsvarande funktioner i utländsk rätt visar på stora skillnader, inte minst när det gäller planeringssystem. Generellt kan man säga att det verkar finnas ett samband mellan å ena sidan en övergripande kontroll över den fysiska planeringen och möjligheten att effektivt genomföra nationella mål på lokal nivå å den andra.

I avhandlingen diskuterar Maria Pettersson också möjligheter att förbättra det svenska systemet, bland annat behovet av att ta bort det generella tillståndskravet för större vindkraftsanläggningar och att bryta igenom det kommunala planmonopolet.

Kontaktinformation
Upplysningar: Maria Pettersson, tel. 0920-49 21 95, maria.pettersson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera