10 december 2008

Industriellt byggande i trä öppnar för förändring

Som en följd av funktionsbaserade byggregler i Sverige i mitten av 1990-talet öppnades möjligheten att använda trä som stommaterial även i högre byggnader. I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet pekar Tomas Nord på det faktum att det för ett ökat industriellt byggande också behövs externa förändringar som skakar om befintliga strukturer och normer.

Funktionsbaserade byggregler innebär att det är funktionen av en byggnad som är styrande för hur design- och konstruktionslösningar ser ut, och inte som tidigare med tekniska prestandakrav för individuella produkter i det totala systemet som en byggnad utgör. Med införandet av de nya funktionsbaserade byggreglerna i mitten av 1990.talet kan sägas att frihetsgraden för nya konstruktions- och materillösningar ökade, något som i sin tur påverkade företags strategiska utvecklingsmöjligheter.

Byggandet är till stor del en nationell angelägenhet vilket skapar traditioner, standarder, normer och likriktningar kring hur byggprojekt genomförs och vilka möjligheter och svårigheter företag har att förändra sin position i byggprocessen.

– I avhandlingen har jag studerat förhållandena i Österrike och Sverige och kunnat konstatera en rad skillnader, skillnader som resulterat i olika strategisk utveckling för träbyggföretagen i de båda länderna, säger Tomas Nord.

I Österrike har företagen fokuserat på interna förändringar, exempelvis på ökad automatisering i produktionen, möjligheter till enklare produktanpassningar och utökat kunnande kring konstruktionslösningar för att därigenom skapa en hög flexibilitet mot olika projekt och potentiella kunder.

De studerade svenska företagen har haft en strategisk utveckling som i större grad styrts av vad som är möjligt med de nya externa förhållandena (exempelvis ändrade byggregler och minskad ekonomisk reglering) och att dessa möjligheter passat den redan befintliga inriktningen hos företagen.

– Företagens inriktning mot ökad vidareförädling, prefabricering, utvecklande av element- och volymbaserade byggsystem passsade de nya förhållandena väl. Genom att gå utanför ramarna och ta ett större ansvar i byggprocessen har företagen kunnat etablera sina system på marknaden.

– Slutsatserna av min forskning pekar på att för ett utökat industriellt byggande behövs externa förändringar som skakar om befintliga strukturer och normer, och där funktionsanpassade regler och avreglering av marknaden är två viktiga faktorer. Samtidigt behövs aktörer med befintliga resurser och strategier som matchar de nya förhållandena och som vågar satsa i Sverige.

Tomas Nord är uppvuxen i Linköping där han fortfarande bor och har en jägmästarexamen från Sveriges lantbruksuniversitet. Innan han påbörjade sina forskarstudier vid Luleå tekniska universitet har han bland annat arbetat med marknads- och strategianalyser inom den globala trämekaniska industrin, som företagsrådgivare hos Almi företagspartner i Östergötland och som förhandlingssekreterare i näringsdepartementet med uppdraget att skapa en nationell strategi för ökad användning av trä och träprodukter i byggandet.

Tomas Nord disputerade den 26 november.

Kontaktinformation
Upplysningar: Tomas Nord, tel. 013-28 28 78, 070-234 12 78, tomas.nord@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera