Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2008

Utsläpp av metan ökar hastigt på hösten

En överraskande upptäckt har gjorts i det karga landskapet på nordöstra Grönland. Under några få veckor på senhösten ökar plötsligt utsläppen av metangas mycket kraftigt från våtmarkerna. Forskare från bland annat Lunds universitet redovisar nu sina resultat i tidskriften Nature.

Tre Lundaforskare har tillsammans med kollegor från Danmark, Nederländerna och USA undersökt de naturliga utsläppen av metangas från våtmarker på nordliga breddgrader. Deras fältarbete på nordöstra Grönland visar att det släpps ut lika mycket metan från marken under några få veckor på senhösten som under alla sommarmånader tillsammans.

– Resultaten är en jätteöverraskning, säger Torben R. Christensen, professor i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet.

Upptäckten gjordes av en ren slump. Fältarbetet utfördes vid den avlägsna forskningsstationen Zackenberg på den grönländska tundran där man av praktiska skäl inte vistas när vintern närmar sig. Men förra året höll forskningsstationen öppet två månader längre än normalt på grund av det Internationella Polaråret. Det gav forskarna möjlighet att mäta metanutsläppen ända in på senhösten när marken började frysa.

Det är sedan tidigare känt att våtmarker varje år släpper ut stora mängder metan i atmosfären. Metan är en så kallad växthusgas, som bidrar till den globala uppvärmningen. Dessutom är den betydligt mer aggressiv än koldioxid vad gäller att förstärka växthuseffekten. Enligt Torben R. Christensen innebär de nyupptäckta höstutsläppen av metan dock inte något hot vad gäller den globala uppvärmningen. Utsläppen av metan under höstveckorna medför en ökning på endast 3-4 procent av de årliga metanutsläppen från våtmarker världen över.

Metangas bildas när växter förmultnar i syrefattiga miljöer, som exempelvis i våtmarker. Under sommarmånaderna är förmultningsprocessen som mest aktiv och då sipprar metangas kontinuerligt upp ur marken. Under vintern sker däremot ingen förmultning på grund av kylan. Hittills har forskarna utgått från att utsläppen av metan minskar successivt under hösten allteftersom det blir kallare väder.

Därför blev Torben R. Christensen och hans kollegor mycket förvånade när de upptäckte att våtmarkerna plötsligt släppte ut stora mängder metan till atmosfären under några få veckor sent på hösten. Deras tolkning av mätresultaten är att de plötsliga utsläppen beror på tryckförändringar i det översta jordlagret när tjälen går ner i marken.

– Vi tror att en del metan har ansamlats i marken under sommarhalvåret och att denna gas plötsligt pressas upp när marken fryser, säger Torben R. Christensen och förklarar att det verkar vara en naturlig process som pågått i alla tider, men som inte upptäckts förrän nu.

– Våra forskningsresultat bidrar till att öka förståelsen för hur naturen och våtmarkerna inverkar på atmosfären, säger han.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Torben R. Christensen, tel nr 046 – 222 37 43.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera