Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2008

Smärtor hos var tionde efter höftprotesoperation

Ett smärttillstånd som kan uppträda efter insättning av höftledsprotes står i fokus för den avhandling som Arkan Sayed-Noor försvarar vid Umeå universitet.

I Sverige får årligen fler än 14 000 patienter en höftprotes insatt, och det är ett av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva kirurgiska ingreppen över huvud taget. Emellertid blir 5—15 % av patienterna inte nöjda med resultatet av operationen eftersom de har fått smärtor över höftens utsida, ett tillstånd som kallas trokanterit eller GTP (greater trochanteric pain).

I avhandlingen studeras förekomsten av GTP, eventuella riskfaktorer samt livskvaliteten hos de drabbade. Dessutom utvärderas en ny kirurgisk teknik för behandling av GTP-smärtor och jämförs två metoder för mätning av benlängdsskillnader hos höftprotesopererade patienter.

Bland 172 patienter som fick höftledsprotes på Sundsvalls sjukhus under 2002 förekom GTP-besvär med varierande svårighetsgrad hos 12 %. Enligt en standardiserad mätmetod (WOMAC-index) var deras livskvalitet nedsatt jämfört med en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp. GTP var vanligare hos kvinnor och hos patienter där det opererade benet hade förlängts med mer än 1 cm. Om man tidigt korrigerade benförlängningen med skoinlägg minskade GTP-risken.

En delstudie visar att en elektronisk mätare för tryckömheten över höften och lårets utsida (algometer, Somedic®) fungerar för att diagnostisera GTP hos patienter med höftvärk. Apparaten kan också användas för att värdera behandlingsresultat, men pga. stora individuella skillnader i tryckömhet bland patienterna och i kontrollgruppen bedöms instrumentet inte vara lämpligt för massundersökningar (screening).

En ny kirurgisk metod för att behandla ihållande GTP-besvär går ut på att förlänga en kraftig senstruktur (Tractus iliotibialis) som sträcker sig längs hela utsidan av låret ca 10 cm ovanför knäleden. Operationen görs i lokalbedövning och patienten kan gå hem samma dag.

En delstudie i avhandlingen visar att GTP-besvären minskade hos 11 av 12 opererade patienter. I en sista delstudie mäts och analyseras benlängdsskillnader före och efter operationen hos 139 patienter som fått höftprotes vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 2002—2005. Utifrån resultaten föreslås att benlängdsmätning före operationen bör göras med röntgen och inte kliniskt eftersom den kliniska mätningen kan underskatta benförkortningen.

Arkan Sayed-Noor är läkare vid ortopedkliniken, Sundsvalls sjukhus, och kan nås på tel. 0739 688 466, e-post arkansam@yahoo.com

Fredagen den 14 november försvarar Arkan Sam Sayed-Noor, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Greater trochanteric pain after total hip arthroplasty: incidence, clinical outcome, associated factors, tenderness evaluation with algometer and a new surgical treatment”.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Sundsvalls sjukhus.

Fakultetsopponent är prof. Lars Weidenheim, Karolinska institutet.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera