Tema

Delaktighet – ett sätt att åldras med värdighet

En av de riktigt stora utmaningarna de kommande åren är Europas åldrande befolkning. Ett viktigt politiskt mål är därför att alla ska få tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och på lika villkor. I dag lever vi i ett samhälle där informations- och kommunikationsteknik (IKT) innebär nya möjligheter och i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet har Anita Melander-Wikman studerat om och hur trådlösa IKT-lösningar kan vara ett redskap för ökad så kallad empowerment av äldre vid omsorg och rehabilitering i hemmet.

De dimensioner av empowerment som Anita Melander-Wikman i första hand ägnat sig åt att undersöka är delaktighet, inflytande, självbestämmande och rörlighet. Ett av de övergripande resultaten är att de patienter, brukare och äldre som deltagit i de olika studierna inte alls reflekterat över om det skulle vara möjligt eller inte att utöva inflytande över sin rehabilitering och omsorg, samtidigt som resultaten indikerar att den faktiska delaktigheten varit låg.

– I en delstudie ansåg de äldre deltagarna exempelvis att rörelsefrihet är en förutsättning för att kunna vara delaktig, och i en annan ansåg deltagarna att de visserligen kunde påverka omsorg och rehabilitering ur vissa aspekter, men att de samtidigt önskade stöd för att kunna vara mer fysiskt aktiva, som att exempelvis kunna promenera utomhus. Ett sätt att klara av att åldras med ökade funktionshinder var att ha mindre anspråk, att helt enkelt ”gilla läget” och göra det bästa av situationen, säger Anita Melander-Wikman.

Den största utmaningen i Anita Melander-Wikmans forskning är och har varit att skapa utrymme för ”uppskattning” – det som gör att äldre upplever det som möjligt att fritt uttrycka sina behov och önskningar och att de professionella verkligen lyssnar.

– Det är också viktigt att de äldre själva är aktiva deltagare när det gäller utformningen och utvecklingen av den teknik som är tänkt att ge dem stöd. Min slutsats är att ökad användning av IKT i rehabilitering av äldre sannolikt kan medföra att äldre får ökade mökligheter att aktivt påverka sin egen hälsa och livskvalitet.

Anita Melander-Wikman är född i jämtländska Strömsund och har bland annat arbetat på Södersjukhuset i Stockholm, Luleå lasarett och och Sunderby sjukhus. Hon har läst sociologi, pedagogik och statistik och tog sin sjukgymnastexamen vid Karolinska institutet 1972. Anita Melander-Wikman disputerar den 17 oktober med avhandlingen Ageing well – Mobile ICT as a tool for empowerment of elderly people in home health care and rehabilitation.

Kontaktinformation
Upplysningar: Anita Melander-Wikman, tel. 0920-49 38 44, 070-520 66 20, anita.melander-wikman@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Delaktighet – ett sätt att åldras med värdighet

 lästid ~ 2 min