Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2008

Arbetsskadesystemet kartlagt i ny avhandling

Den 23 september disputerar Mia Carlsson på sin avhandling, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar. I den visar hon hur förändringar i en del av det svenska arbetsskadesystemet kan få återverkningar i andra delar på ett sätt som inte alltid är förutsett. Det kan få stor betydelse både för administratörer och enskilda. – Bitvis använder lagstiftaren likartade begrepp med olika innebörd vilket lätt leder till förvirring och rättsosäkerhet, säger Mia Carlsson.

Årligen drabbas tusentals personer av arbetsrelaterade skador. Vid sidan av det rent personliga lidandet uppgår skadeståndskostnaderna till mångmiljardbelopp, varför arbetsskadesystemet har såväl social som samhällsekonomisk betydelse.

Det svenska arbetsskadesystemet kännetecknas av att det grundläggande skyddet är offentligt administrerat och finansierat huvudsakligen genom arbetsgivar- och egenavgifter. Därutöver tillkommer ersättningar organiserade via avtal mellan arbetsmarknadens parter. En mycket liten del utgörs av privata försäkringar. Systemet regleras av både offentlig och privat rätt och lagstiftningen förändras kontinuerligt av ideologiska och konjunkturmässiga skäl vilket bidrar till dess komplexitet.

Försäkringslösningar framhävs medan skadeståndsrätten har förhållandevis liten betydelse i det svenska systemet. Stora delar av de ekonomiska kostnaderna för personskador bärs av de allmänna socialförsäkringarna. Det har underlättat framväxten av särskilda skadeståndsförsäkringar för vissa personskador, till exempel Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. För den här typen av skadeståndsförsäkringar kräver inte lagen att någon ska kunna pekas ut som vållande av skadan för att ersättning ska betalas ut.

Systemet ger låga transaktionskostnader och antalet domstolsprocesser har minskat sedan det infördes på 1970-talet. Andra länder har därför med intresse studerat Sverige. Samtidigt skönjer Mia Carlsson en trend i den andra riktningen; för närvarande pågår en utredning om att överföra socialförsäkringsavgifterna för trafikskador till trafikförsäkringen. Det skulle innebära att finansieringen läggs på den privata försäkringsmarknaden. Om den genomförs innebär det ett systemskifte.

En målsättning är att alla arbetsskador ska ersättas oavsett hur eller i vilken form de har uppstått. I sin avhandling visar Mia Carlsson att vissa skador som inte leder till bestående arbetsoförmåga riskerar att falla mellan stolarna. Förändringar i underliggande system har fått effekter även i de skadeståndsrättsligt grundade ersättningssystemen.

Detta är ett av många exempel i avhandlingen på hur arbetsskadesystemets delar påverkar varandra.

Avhandlingen sammanbinder skadeståndsrättslig teoribildning med en konkretiserad tillämpning av arbetsskadereglerna, varmed framställningen har relevans för personskaderättes utveckling i stort.

Disputationen sker den 23 september klockan 10.00 i sal G Ahrreniuslaboratorierna. Opponent är Are Stenvik, Universitetet i Oslo.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Mia Carlsson kan nås på mia.carlsson@juridicum.su.se eller 0730-55 30 54.

Bild på Mia Carlsson finns på http://www.juridicum.su.se/jurweb/Mia_Carlsson_tryck.jpg och http://www.juridicum.su.se/jurweb/Mia_Carlsson_webb.jpg

Boken går att beställa på Jure förlag order@jure.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera