Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Konflikter och lågt inflytande över arbetet kan göra kvinnor sjuka

Många kvinnor är så stressade på arbetet att de får psykiska och fysiska besvär som kan leda till långvariga sjukskrivningar. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att konflikter, otydlig organisation och lågt inflytande över arbetet bidrar till stressen som gör att en del kvinnor inte klarar sitt arbete.

Arbetsterapeut Kristina Holmgren har i sin avhandling undersökt flera olika aspekter av den arbetsrelaterade stress som många kvinnor känner. I en av studierna som ingår i avhandlingen har 424 kvinnor i åldrarna 38 och 50 tillfrågats om sin arbetssituation.

Tio procent av undersökningsgruppen var stressade på grund av otydlig organisation och konflikter på arbetet. Hela 25 procent kände hög stress på grund av att de ställde höga krav på sig själva och var engagerade i sitt arbete. 22 procent tyckte också att de hade lågt inflytande på arbetet och 33 procent ansåg att arbetet påverkade deras fritid negativt.

– Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan att vara utsatt för arbetsrelaterad stress och fysiska och psykiska besvär. Omvänt skattade de i min studie som inte var utsatta för arbetsrelaterad stress sin hälsa som mycket god, säger Kristina Holmgren.

Kristina Holmgren har även i fokusgrupper fört samtal med kvinnor som har varit sjukskriva en längre tid för arbetsrelaterad stress. Kvinnorna betonade vikten av att arbetsgivaren lyssnade och tog hänsyn till deras åsikter. De ansåg också att det var otänkbart att gå tillbaka till en oförändrad arbetssituation.

– Återkommande här är att arbetsbelastningen måste minska för att de ska kunna klara att komma tillbaka. Kvinnorna efterlyser en tydligare organisation där det är klarlagt vad som förväntas av dem på arbetet. Många av kvinnorna kände ett stort ansvar och var engagerade i sitt arbete och då kan det vara lätt att tappa perspektiv och gå upp i varv, säger Kristina Holmgren.

Avhandlingen visar att närmste chefen spelar en huvudroll för att sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till arbetet. Chefer som haft rehabiliteringsansvar ansåg själva att de var en viktig kugge för att rehabiliteringen skulle fungera. De tyckte att deras roll vid längre sjukskrivningar var att skapa ett förtroende mellan sig själv och den sjukskrivna, att de tidigt under sjukskrivningsperioden skulle vara stödjande, men att deras uppgift också var att ställa krav. De pekade också på att det var viktigt att samarbeta med andra parter i rehabiliteringsprocessen, till exempel med den sjukskrivande läkaren. De var särskilt nöjda med samarbetet med Försäkringskassans handläggare.

Grundat i avhandlingens resultat har Kristina Holmgren utvecklat ett formulär som kan komma att användas för att identifiera kvinnor som riskerar att sjukskrivas på grund av arbetsrelaterad stress. Formuläret kan bli en hjälp för att kunna sätta in rätt preventiva åtgärder i tid.

– Det testas just nu på ett antal vårdcentraler i Västra Götaland där kvinnor som söker för olika fysiska och psykiska besvär som kan vara arbetsrelaterade får fylla i formuläret. Min förhoppning är att detta ska kunna användas som ett screeninginstrument för att hitta dem som riskerar att bli sjukskrivna för arbetsrelaterad stress, säger Kristina Holmgren.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institution för neurovetenskap och fysiologi

Avhandlingens titel: Work-related stress in women – assessment, prevalence and return to work

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Arbetsterapeut Kristina Holmgren, telefon: 0704–92 84 32, e-post: kristina.holmgren@neuro.gu.se

Huvudhandledare:
Professor Synneve Dahlin Ivanoff, telefon: 031–786 5733, e-post: synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera