Tema

Den grunda sjöns hemligheter är kartlagda

Trots att människan gått omkring på månen och kört bilar på Mars, så vet vi faktiskt väldigt lite om vad som händer under ytan på en helt vanlig grund sjö. Tack vare Charlotta Borell Lövstedt som i morgon, fredag den 12 september, disputerar i teknisk vattenresurslära på LTH, så vet vi nu mycket mer.

”Hydrodynamik i väldigt grunda sjöar, En studie i Krankesjön, Sverige” är titeln på arbetet som försvaras från kl 10:15 i sal V:A, i V-huset på LTH, Lunds Tekniska Högskola.

– Jag har upptäckt nya rön kring hur sediment rör sig i grunda sjöar, tagit fram en modell för att beräkna vågors dämpning i vass och undersökt en liten ström vid vasskanten. Resultaten kan användas vid restaurering av sjöar (t ex när man vill att en grumlig sjö ska bli klarare) eller vid skapandet av nya sjöar och våtmarker, vilket blir allt vanligare företeelser. Välmående grunda sjöar med klart vatten är trevliga bad-, fiske- och fågel-sjöar, och kan också ha en renande effekt på det vatten som rinner in i sjön, förklarar Charlotta Borell Lövstedt.

För att förstå hur en sjö fungerar behövs kunskaper inom biologi, kemi och fysik samt hur dessa hänger ihop. Till exempel skapar vindar vågor (fysik) som kan virvla upp sediment från botten (fysik). Det uppvirvlade sedimentet kan avge näring till vattnet (kemi) som göder friflytande små alger så att det kan uppstå algblomningar (biologi). Avhandlingen handlar om fysik i sjöar, och då främst vattnets rörelser – hydrodynamik.

Det som skiljer grunda sjöar från djupa när det gäller hydrodynamik är bl a att det kan växa undervattensväxter eller vass över stora delar av botten vilka på olika sätt kan påverka vattenrörelser. Dessutom kan vågors rörelser ”nå” ner till stora delar av botten och där virvla upp sedimentet (s k resuspension).

Charlotta Borell Lövstedt har fokuserat på framför allt tre områden:

1) en liten lokal ström som uppstår vid vasskanten till följd av att ytvattnet inne i vassen är kallare,

2) hur våghöjder beräknas utifrån vindhastigheter och hur dessa vågor påverkas av vassbälten, och

3) hur vindmönstret bestämmer var löst sediment ackumuleras och när detta resuspenderas, samt hur detta kan påverka hur grumlig sjön är i ett längre tidsperspektiv.  

Charlotta är den första civilingenjören i ekosystemteknik som disputerar.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar: Charlotta Borell Lövstedt 046-222 44 87, Mobil: 072-37 02 95
Charlotta.Borell_Lovstedt@tvrl.lth.se
Personlig hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se/charlotta/index.htm

Den grunda sjöns hemligheter är kartlagda

 lästid ~ 2 min