Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juli 2008

Struktur före handling bromsar innovationsarbete

Innovation antas vara avgörande för vårt samhälles ekonomiska tillväxt och framtida välfärd. Varje år satsas stora belopp på att stimulera innovation via statliga program. Men vad händer egentligen när de statliga programmen för innovation möter praktiskt innovationsarbete? Det har Fredrik Lavén, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tittat närmare på och i sin avhandling ger han två rekommendationer för bättre resultat: mindre fokus på struktur och mer fokus på handling.

Sverige hör till de länder som satsar mest per capita på forskning och utveckling. Men satsningen ger inte den förväntade utdelningen i form av tillväxt. Problemet är så tydligt att det blivit ett begrepp; den svenska paradoxen.

Statliga myndigheter har genom att blanda vetenskapliga teorier om innovation och olika policies skapat sina egna recept för hur innovation bäst stimuleras. Inriktning och innehåll har varierat över tid och på senare år har innovationssystem, kluster och så kallade triple helix-konstellationer varit dominerande. Samtliga är modeller som lyfter fram samarbete mellan olika typer av organisationer som avgörande för att innovation ska komma till stånd, vilket också präglar både svenska och internationella program för innovationsutveckling. Programmen utformas ofta som tävlingar i vilka myndigheter värderar olika förslag och sedan finansierar de vinnande initiativen. Ett sådant är innovationsinitiativet Microwave Road, MWR, vars arbete och utveckling Fredrik Lavén har följt på nära håll under ett antal år.

Syftet med MWR är att stimulera teknisk utveckling inom mikrovågsbranschen i Västsverige. När det formades skapades ett nätverk av företag, forskningsinstitut och offentliga verksamheter med anknytning till mikrovågsbranschen – allt i enlighet med vad som uppfattades som myndigheternas krav. Avhandlingen visar hur initiativet utvecklades till en verksamhet där formen prioriterades före innehållet och det var svårt att få till stånd de eftersträvade tekniska utvecklingsaktiviteterna.

– Regelverken behöver tillåta mer lokal anpassning efter både branschkultur och praktik samt efter aktörernas egna erfarenheter och intressen, anser Fredrik Lavén som i sin forskning sett hur aktörerna fastnar i arbetet med att organisera en organisation för att uppfylla de strukturella kraven.
– Formerna uppfattas som mer avgörande än vad myndigheterna kanske avser, vilket också pekar på betydelsen av hur policies och regelverk kommuniceras.

Två projekt lanserades inom MWR under de år Fredrik Lavén följde verksamheten. Det ena tog aldrig fart medan det andra blev mer framgångsrikt. I det andra projektet lämnade man den strukturella förturen och fokuserade på gemensamma problemställningar och möjligheter.

Fredrik Lavén menar att innovationsutvecklingen skulle gynnas av mindre detaljerad styrning:
– Myndigheterna ska stimulera, stötta och guida snarare än styra. Man måste i högre grad fokusera på att mobilisera för handling i stället för att premiera arrangering av organisationsstrukturer. I dagsläget belönar man organisationsformering medan man hoppas på innovation och tillväxt.


Avhandlingen presenterades den 14 juni 2008.
Titel: Organizing Innovation, How Policies are Translated into Practice
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Fredrik Lavén
031-786 2652
fredrik.laven@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera