Artikel från Lunds universitet
13 juni 2008

Nya hastighetsgränser ger små hastighetsförändringar

På uppdrag av Vägverket har de nya hastighetsgränserna 40 och 60 km/h testats i tolv svenska kommuner. Försöken uppvisar ganska små hastighetsförändringar, men har ändå stor betydelse för att minska såväl personskadeolyckor som utsläpp och bränsleförbrukningen. Slutsatserna är viktigt underlag för hur det nya tiostegssystemet på de statliga vägarna ska utformas, vilket innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/h.

– De nya hastighetsgränserna har lett till en jämnare körning med mindre accelerationer och inbromsningar vilket leder till en lägre bränsleförbrukning och reducerade utsläpp av koldioxid. De genomsnittligt lägre hastigheterna kan dessutom antas ha en reducerande effekt på utsläppen av kväveoxider, konstaterar Thomas Jonsson, teknologie doktor i trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola som gjort utvärderingen tillsammans med andra forskare från forskare från LTH, Trivector och Vägverket Konsult.

En förklaring till att försöken med nya hastighetsgränser lett till ganska små förändringar i faktiska hastighetsgränser är att de trafikmiljöer där hastighetsgränserna sänkts har haft förhållandevis låga hastigheter redan innan försöket.

Men utöver miljövinsterna leder alltså även små hastighetssänkningar till påtagliga säkerhetsvinster eftersom både risken för en olycka, och konsekvenserna av densamma, minskar. Totalt sett har gator med en sammanlagd längd av 151 km fått en sänkt hastighetsgräns, och hastigheterna har på dessa gator i genomsnitt sjunkit med 2,3 km/h. Samtidigt har hastigheterna ökat med i genomsnitt 1,1 km/h på de 15,5 km där hastighetsgränserna höjts. Sammantaget leder detta till en förväntad minskning av antalet personskadeolyckorna där motorfordon är involverade med ca nio procent.

– De lägre hastigheterna leder å andra sidan också till ökade restider, men som mest med fem procent, vilket motsvarar ca 39 sekunder längre restid vid en åtta km lång resa på den typ av gator som ingått i försöket, berättar Thomas Jonsson.

Inom försöket har även telefonintervjuer genomförts med boende i och strax utanför försöksområdena. Det stora flertalet är positiva till att hastigheterna sänkts, samtidigt som man upplever att det blivit svårare att hålla hastighetsgränserna.

Dessa kommuner var med i försöket: Halmstad, Hylte, Luleå, Malmö, Vänersborg, Växjö, Eskilstuna, Göteborg, Håbo, Lidköping, Nyköping och Umeå. De första sex kommunerna har ingått i en samlad nationell utvärdering, men i de fall övriga kommuner gjort egna mätningar har även dessa data använts i analyserna.

Läs rapporten här: http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer (sök på Nya hastighetsgränser)

Kontaktinformation
För mer information kontakta, tekn dr Thomas Jonsson, LTH, thomas.jonsson@tft.lth.se
046-222 91 39, 0703-39 15 50

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera