Artikel från Göteborgs universitet
28 maj 2008

Skönlitteraturläsning och interkulturell pedagogik

Skolan är en av det svenska samhällets främsta arenor där kulturmöten äger rum. Samtidigt råder stor oklarhet kring vad interkulturell pedagogik kan innebära i praktiken. Anna Greek diskuterar i sin avhandling hur skönlitteraturläsning i gymnasieskolans engelskundervisning kan fungera som ett sätt att närma sig frågor om kulturella och personliga identiteter, likhet och olikhet.

Engelska är ett av de skolämnen som lämpar sig bäst för diskussioner av dessa frågor. Samtidigt finns det bland såväl yrkesverksamma engelsklärare som lärarstuderande en stor osäkerhet om hur man “ska” hantera förhållandet mellan språk och kultur. Till viss del beror denna osäkerhet på att ett flertal kunskapstraditioner samverkar inom lärarutbildningen. Anna Greek sätter in den språkdidaktiska traditionen i ett sammanhang, där olika förhållningssätt till kultur diskuteras utifrån kulturanalytiska och litteraturvetenskapliga perspektiv.

Avhandlingens tyngdpunkt ligger i diskussionen av begreppen kultur, identitet, likhet och olikhet så som de kan komma till uttryck i skönlitterär text. I det sammanhanget understryks att nyckeln till kulturmöte, alltså till interkulturell kommunikation, ligger i mötet mellan olika sätt att förstå världen. Kulturmöte kan förstås som en process varigenom olika uppfattningar om kulturell och personlig identitet, om likhet och olikhet aktiveras och transformeras.

Engelskspråkig skönlitteratur är, på gott och ont, bärare av ett nästintill oändligt antal uttryck för kulturella identiteter. Många romaner på engelska har mötet mellan personer med olika kulturell och etnisk bakgrund som tema. Mot denna bakgrund, söker avhandlingsförfattaren visa att medvetet arbete med skönlitterära texter som på olika sätt tematiserar kulturmöte kan vara en framkomlig väg att tillämpa interkulturell pedagogik i gymnasieskolans engelskundervisning. I avhandlingen görs också en analys av två romaner som används i gymnasiets engelskundervisning, Across the Barricades av Joan Lingard och Fruit of the Lemon av Andrea Levy, där texternas gestaltningar av begreppen kultur, identitet, likhet och olikhet lyfts fram.

Avhandlingens titel: Reading Cultural Encounter. Literary Text and Intercultural Pedagogy.
Disputationen äger rum lördagen den 7 juni 2008 kl. 10.15.
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Anna Greek, 0480-44 64 56, anna.greek@hik.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 48 65, barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera