Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2008

Att hörsamma, ansvara och tilltala – ett pedagogiskt förhållningssätt bortom abdikering och auktoritet

Kritiken mot ”flumpedagogiken” i dagens skola efterlyser lärare som inte abdikerar från sitt ansvarstagande, utan att de för den skull hemfaller till den gamla skolans auktoritära stil. Lotta Jons beskriver i sin avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet ett pedagogiskt förhållningssätt där läraren har möjlighet att uppfylla dessa krav genom att hörsamma, ansvara och tilltala sin elev.

Enligt Lotta Jons möjliggörs ett sådant pedagogiskt förhållningssätt genom att läraren inte utgår ifrån föreskrifter som säger henne hur hon bör handla, så kallade pedagogiska recept, eller från teorier som säger henne varför hon bör handla på ett visst sätt, så kallade pedagogiska läror, – utan istället ifrån en pedagogisk ledstjärna.

– En ledstjärna säger inte en människa hur eller varför hon bör handla på ett visst sätt, utan vem hon vill vara. En ledstjärna utgör med andra ord ett hägrande mål för vem människan moraliskt sett vill vara och vill bli som person, säger Lotta Jons.

Genom att låta sig ledas av en ledstjärna kan läraren utforma sitt pedagogiska förhållningssätt i samstämmighet med sin personliga värdegrund, och på så sätt blir hennes förhållningssätt mer hållbart.

– Nu finns det många olika ledstjärnor en människa kan välja att leva efter, beroende på vem hon vill vara. I den här avhandlingen har jag valt att prova Martin Bubers tanke om tillvaron som en existentiell dialog, en tanke som innebär att vi tilltalas av tillvarons skeenden och har att ansvara dessa med våra förehavanden, mycket därför att jag anser att den erbjuder en möjlighet just att undvika såväl ett auktoritärt som ett abdikerande förhållningssätt, säger Lotta Jons.

Det pedagogiska förhållningssätt som skrivs fram i avhandlingen bygger således på tanken att tillvaron förstås som en fråga om tilltal och ansvar.

– Att vara blir då en fråga om att bli tilltalad och att ansvara, vilket ska förstås både i bemärkelsen besvara och ansvara, dessa tilltal, dock i existentiell bemärkelse. Därmed ska allt som händer en lärare, till exempel en elevs förehavanden men också hennes belägenhet, tillkortakommanden, styrkor etc, förstås som något som tilltalar läraren i den mening att det säger henne något och ställer krav på henne att ansvara, berättar Lotta Jons.

Det pedagogiska förhållningssätt som beskrivs konstrueras i avhandlingen i tre analytiskt skilda faser. Den första är en receptiv fas som handlar om att hörsamma, om att ”ställa sig till förfogande och förnimmande mottaga”, som Buber säger. Att hörsamma förstås i sin tur som en fråga om att vara sann och att tjäna. Den andra fasen är en reaktiv fas som rör sig om att ansvara, med andra ord om att avge ett existentiellt svar på så sätt att man företar sig något som besvarar elevens tilltal och samtidigt tar ansvar för detta svar. Denna fas förstås som en fråga om att leda kärleksfullt. Den tredje fasen är en aktiv och produktiv fas där läraren i sin tur tilltalar eleven på så sätt att hon företar sig något som har en inverkan på eleven, som ”tillfogar henne öde”, som Buber säger. Detta är en fas som ställer krav på att provocera och att våga.

Genom att följa en ledstjärna som innebär att läraren på detta sätt i sitt varande hörsammar, ansvarar och tilltalar sin elev, kan hon varken abdikera från sitt ansvar eller tillämpa en distanserad auktoritet, menar Lotta Jons.

– Genom att fokusera mer på lärarens förhållningssätt än på hennes handlingar, vill jag samtidigt prova att komma åt ett sätt att tala mer om hur vi som pedagoger är, än om vad vi gör, säger Lotta Jons.

Avhandlingens namn: Till-tal och an-svar. En konstruktion av pedagogisk hållning.

Avhandlingen finns att ladda ned som pdf på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=7534

Kontaktinformation
Ytterligare information
Lotta Jons, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-540 669 63, 073-650 39 03, e-post lotta.jons@ped.su.se.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera