Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2008

Skräddarsydd sjukgymnastik förkortar vårdbehovet

Med hjälp av ett frågeformulär som sjukgymnasten Maria Sandborgh utvecklat och testat kan behandlingen anpassas bättre till varje patient. Viktigt är bland annat om patienten känner rädsla för rörelser, eller ha låg tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter som är viktiga för patienten. Den 16 maj lägger hon fram sin avhandling vid Uppsala universitet.

Långvarig smärta från muskler och leder är en vanlig orsak till nedsatt aktivitetsförmåga för människor i arbetsför ålder och många söker hjälp hos sjukgymnaster inom primärvården för sina besvär. Hur mycket smärtan påverkar patienternas förmåga varierar stort, vilket medför att sjukgymnaster behöver kunna anpassa sin behandling.

Maria Sandborgh har i sin avhandling utvecklat och testat ett formulär för att kunna identifiera vilka patienter som löper hög eller låg risk för aktivitetsbegränsning. Hon har bland annat undersökt kända psykologiska riskfaktorer för aktivitetsbegränsning, såsom rädsla för rörelse och låg tilltro till den egna förmågan att kunna utföra viktiga aktiviteter.

Resultatet visar att formuläret mäter det som avses, att det kan förutsäga hur aktivitetsbegränsningen utvecklas över tid samt att patienterna kan delas upp i två undergrupper med hög eller låg risk för aktivitetsbegränsning.

I en pilotstudie anpassades sedan den sjukgymnastiska behandlingen till patienternas riskgruppstillhörighet.

18 patienter fick individuellt anpassad behandling inriktad mot stegvis bemästrande av viktiga dagliga aktiviteter i syfte att minska rädsla och öka tilltron till den egna förmågan. Patienter i lågriskgruppen fick kortare behandling och träffade sjukgymnasten fyra gånger, medan patienter med hög risk träffade sjukgymnasten 11-12 gånger. I en jämförelsegrupp fick 14 patienter en behandling enbart inriktad mot grundläggande fysisk träning med 11-12 behandlingstillfällen.

Studien visade att den korta individuellt anpassade behandlingen ledde till samma förbättring för lågriskgruppen, som den betydligt längre och fysiskt träningsinriktad behandlingen för jämförelsegruppen.

Alla patienter som fick individuellt anpassad behandling bedömde sin förmåga och möjlighet att klara framtida problemsituationer som bättre eller mycket bättre efter behandlingen jämfört med de patienter som fick den fysiskt träningsinriktade behandlingen. De skattade också sin aktivitetsförmåga högre än jämförelsegruppen efter behandlingen.

– Avhandlingen visar på ett sätt att systematiskt och tillförlitligt anpassa den sjukgymnastiska behandlingen efter patientens behov, säger Maria Sandborgh.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Mari Sandborgh, tel: 471 34 93, mobil 070-214 14 40, e-post: maria.sandborgh@sjukgym.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera