Artikel från Malmö universitet
9 maj 2008

Naturvetenskapen för okontroversiell på science centers

Det finns en oro för att problematisera naturvetenskapliga frågor på så kallade science centers. Istället visas naturvetenskapen som nyttig och färdigtänkt. Men för att öka ungdomars intresse måste vi också visa att naturvetenskap är dynamisk, kontroversiell och mångfacetterad, säger Eva Davidsson som nyligen disputerat på lärarutbildningen vid Malmö högskola.

Stora internationella studier visar sedan flera decennier ungdomars avtagande intresse för och kunskaper om naturvetenskap. Andra studier pekar på att ungdomars intresse vaknar då naturvetenskap sätts i samband med samhälleliga dilemman eller filosofiska frågeställningar.

Syftet med Eva Davidssons avhandling har varit att ta reda på vilken bild av naturvetenskap som möter besökarna på science centers och vilka faktorer som påverkar hur naturvetenskap framställs på utställningar. Hon har koncentrerat sig på hur personalen ser på innehåll och design i utställningarna och hur de väljer eller väljer bort olika aspekter av naturvetenskap.

Avhandlingen visar att personalen i hög utsträckning skapar utställningar som endast visar på nyttan av naturvetenskap och där naturvetenskap gestaltas genom begrepp, fakta och tekniska tillämpningar.

– Det verkar finnas en oro för att ta upp kontroversiella frågor både kring samhälleliga dilemman såsom exempelvis strålning från radiomaster, djurförsök eller genmodifiering men även när det gäller naturvetenskapliga förklaringar, där man ännu inte är överens. Personalen tycks alltså välja bort aspekter av naturvetenskap som ungdomar är intresserade av, säger Eva Davidsson.

– Nyttoperspektivet, utan koppling till exempelvis ekonomi, politik, värderingar är den vanligaste bilden av naturvetenskap i utställningar. Flera av de intervjuade menar att man inte vill förvirra besökarna eller stöta sig med forskarsamhället. En annan förklaring kan ligga i personalens förhållande till besökarnas lärande, fortsätter hon.

Majoriteten av den intervjuade personalen utgår från hur de själva lär sig när de ska planera för besökarnas lärande. Få av de anställda har en vetenskaplig approach och teoretiska kunskaper kring lärande.

– Många uttrycker att lärande endast sker i organiserade situationer. Därmed finns en risk att de inte inser alla möjligheter för lärande i en utställningsmiljö, där erfarenheter, upplevelser och förströelse, likväl kan ge upphov till nya tankar och idéer, säger Eva Davidsson.

Hon hoppas att resultaten från avhandlingen kan användas i diskussioner om hur man kan göra utställningar bättre för att öka besökarnas intresse och lärande, både vad gäller innehåll och presentation.

– Jag anser att utställningsmiljöer har stora potentialer både som skolresurser där elever får möjligheter att fördjupa sina kunskaper i olika naturvetenskapliga ämnesområden eller göra experiment men också för allmänhetens livslånga lärande. Vidare kan de utgöra en viktig arena för att kommunicera ny naturvetenskaplig kunskap.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Eva Davidsson på e-post evda@dpu.dk eller Jesper Liedholm, Malmö högskolas informationsavdelning, 040-665 71 88
0708-655 240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera